<< Geri Yazdır
Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Hepatit C Virüs İnfeksiyonu

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Hepatit C Virüs İnfeksiyonu

Serpil EROL*, İlyas ÇAPOĞLU**, Halil YAZGI***, Ömer YILMAZ****, Ayten KADANALI*


      * Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,

    ** Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve

Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı,

  *** Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

**** Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM

ÖZET

Hepatit C virüs (HCV) infeksiyonunun tip 2 diabetes mellitus (DM) ile olan birlikteliği iyi bilinen bir konudur. Ancak HCV infeksiyonunun tip 2 DM için ilave bir risk faktörü mü, yoksa bu hastalığa eşlik eden bir infeksiyon mu olduğu halen tartışmalıdır. Biz bu çalışmada tip 2 DM'li hastalarda HCV infeksiyonunun prevalansını ve buna eşlik eden risk faktörlerini saptamak amacıyla tip 2 DM'li 207 hastada (yaş ortalaması: 58.9 ± 9.3, yaş aralığı 38-85) ve kontrol grubunu oluşturan 254 sağlıklı bireyde (yaş ortalaması: 54.0 ± 9.7, yaş aralığı 40-81) ELISA yöntemiyle anti-HCV antikorlarının seroprevalansını ve DM'li olgularda HCV için risk faktörlerini araştırdık. İstatistiksel değerlendirmelerde Ki-kare, t-testi ve lojistik regresyon analizi kullanıldı. DM grubunda 16 (%7.7) olguda, kontrol grubunda ise 5 (%2.0) olguda anti-HCV pozitif bulundu. Buna göre tip 2 DM'li hastalarda HCV seroprevalansı daha yüksekti (p= 0.003). Anti-HCV pozitif ve negatif bulunan DM'li olgular arasında yaş, cinsiyet, diyabet süresi, hastaneye yatış sayısı, aldığı tedavi ve HCV için bilinen diğer risk faktörleri açısından anlamlı fark yokken (p> 0.05), ortalama ALT değeri anti-HCV pozitif grupta biraz daha yüksekti (p= 0.05). Bu çalışmanın sonucuna göre HCV infeksiyonu tip 2 DM'ye eşlik eden bir infeksiyon olmaktan daha çok, bu hastalığı tetikleyen bir infeksiyon gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit C virüsü, Diabetes mellitus, Prevalans, Risk

SUMMARY

Hepatitis C Virus Infection in the Patients with Type 2 Diabetes Mellitus

The association of hepatitis C virus (HCV) infection with diabetes mellitus (DM) is a well documented topic. However, it has been debated whether HCV infection is the additional risk factor for the development of DM or it is an associated disease. To determine the prevalence of HCV infection and associated risk factors in diabetic patients, we investigated anti-HCV antibody in the 207 patients with DM (mean age: 58.9 ± 9.3, range 38-85) and 254 control subjects (mean age: 54.0 ± 9.7, range 40-81) by ELISA method, and risk factors for HCV infection in diabetic patients. Statistical analysis was performed by chi-square test, t-test and logistic regression analysis. Anti-HCV was found positive in 16 (7.7%) of diabetic cases and 5 (2.0%) of the control subjects. According to this result, a higher seroprevalence of HCV infection was observed in patients with type 2 DM (p= 0.003). We did not detect any difference between anti-HCV positive and negative patients with respect to age, sex, duration of diabetes, hospital admission, mode of therapy and known risk factors for HCV infection (p> 0.05) whereas mean ALT levels was higher in anti-HCV positive patients (p= 0.05). The results of this study suggest that HCV infection in the diabetic patients seems a trigger factor rather than to be an associated disease.

Key Words: Hepatitis C virus, Diabetes mellitus, Prevalence, Risk

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Serpil EROL

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aziziye Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği

ERZURUM

Makalenin Geliş Tarihi: 07.11.2002   Kabul Tarihi: 27.06.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.