<< Geri Yazdır
HIV Pozitif Böbrek Transplant Hastasında Tekrarlayan Lejyoner Hastalığı

HIV Pozitif Böbrek Transplant Hastasında Tekrarlayan Lejyoner Hastalığı#

Gözde ÖNGÜT*, Dilara ÖĞÜNÇ*, Candan ÖĞÜŞ**, Dilara ÖZCAN İNAN***, Elif ODABAŞ KÖSE****,
Tülay ÖZDEMİR**, Tümer VURAL*


      * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

    ** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

  *** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

**** Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA

ÖZET

Lejyoner hastalığı, Legionella türleri tarafından oluşturulan, toplum kökenli veya nozokomiyal bir pnömoni tablosudur. İmmün sistemi baskılanmış hastalar hastalık gelişmesi yönünden özellikle risk altındadırlar. Bu çalışmada, böbrek transplantasyonu yapılmış, "Human Immunodeficiency Virus (HIV)" pozitif bir hastada üç kez tekrarlayan lejyoner hastalığı olgu olarak sunulmuştur. Laboratuvar tanısı, direkt floresan antikor (DFA) testi kullanılarak Legionella pneumophila antijeninin saptanması ile konulmuştur. Hastanın yaşadığı bölgeden alınan çevresel su örneklerinin hiçbirinde L. pneumophila saptanmamıştır. Lejyoner hastalığı, etyolojik tanının konulamadığı veya tedavi başarısızlığı gözlenen, immün sistemi baskılanmış pnömonili hastalarda tanıda akla getirilmelidir. AIDS'li hastaların tekrarlayan Legionella infeksiyonları yönünden risk altında olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Lejyoner hastalığı, Böbrek transplantasyonu, HIV

SUMMARY

Recurrent Legionnaires' Disease in an HIV Positive Renal Transplant Patient

Legionnaires' disease is a community-acquired or nosocomial pneumonia caused by Legionella species, and the immunocompromised patient is at particular risk. In this study we report a case of Legionnaires' disease repeating three times in an HIV positive renal transplant patient. The laboratory diagnosis was obtained by detection of Legionella pneumophila using direct fluorescent antibody (DFA) staining. An environmental investigation failed to reveal L. pneumophila in any water specimens taken from the patients private accomodation. We conclude that Legionnaires' disease should be always considered in the diagnosis among immunocompromised patients who have pneumonia without an etiologic diagnosis or in cases of treatment failure. We also remark that patients who have AIDS should be considered at risk for recurrent Legionella infections.

Key Words: Legionnaires' disease, Renal transplantation, HIV

# Bu çalışma, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 70. Yıl Bilimsel Toplantısı (24-27 Aralık 2001, Bursa)'nda sunulmuştur.

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Tümer VURAL

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

07070, Arapsuyu-ANTALYA

Makalenin Geliş Tarihi: 05.02.2003   Kabul Tarihi: 15.08.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.