<< Geri Yazdır
Bir Üniversite Hastanesinde Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Kullanım Politikasının Gerekliliği

Bir Üniversite Hastanesinde Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Kullanım Politikasının Gerekliliği

Serpil EROL*, Zülal ÖZKURT*, Mehmet PARLAK*,  Mustafa ERTEK*, Mehmet A. TAŞYARAN*


* Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM

ÖZET

Hastanede yatan hastalarda antibiyotiklerin uygun olmayan kullanımı ile ilgili problemleri belirlemek amacıyla, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük hastanesi olan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 03 Mayıs 2001-10 Mayıs 2001 tarihleri arasında kesitsel nitelikte bir çalışma yapılmıştır. Bu tarihler arasında hastanede yatmakta olan tüm hastalar çalışma kapsamına alınmıştır. Antibiyotik kullanımının uygunluğu antibiyotik kullanımı ile ilgili daha önceden yayınlanmış öneriler doğrultusunda değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde Ki-kare testi kullanılmıştır. Toplam 717 hasta çalışmaya dahil edilmiş olup, bu hastaların 378 (%52.7)'i bir veya daha fazla antibiyotik kullanmaktaydı. Ampirik antibiyotik kullanımı (%45.5), profilaktik (%40.5) ve özgül (kültür sonuçlarına dayalı, %14.0) kullanımdan daha fazlaydı. Uygun olmayan antibiyotik kullanımı %44.4 olarak saptanmış olup, bu oran profilaktik, ampirik ve özgül kullanımda sırasıyla %68.6, %30.2 ve %20.8'dir. Dahili bölümlerde başlıca problem gereksiz antibiyotik kullanımı iken, cerrahi bölümlerde ise cerrahi profilaksinin başlanma zamanı ve süresi ile ilgiliydi. En sık kullanılan antibiyotik olan ampisilin-sulbaktamın uygun kullanım oranı %38.9 olarak bulunmuştur. Bu çalışma hastanede antibiyotiklerin büyük oranda uygun kullanılmadığını göstermekte olup, sonuçlarımız hastanelerde antibiyotik kullanım politikalarının gerekliliğini ortaya koymak bakımından çarpıcıdır.

Anahtar Kelimeler: İlaç kullanımı, Uygun kullanım, Antibiyotikler

SUMMARY

The Antibiotic Usage in a University Hospital and Necessity of an Antibiotic Policy

To determine the problems with inappropriate prescribing of antibiotics in hospitalized patients, a cross-sectional study was carried out in Atatürk University, Medical School Hospital, the largest hospital in Eastern Anatolian Region of Turkey. Patients hospitalized between 03 May 2001 and 10 May 2001 were included in the study. Appropriateness of antibiotic use was evaluated using published recommendations for antibiotic prescription. Statistical analysis was made by chi-square test. A total of 717 patients were evaluated. Of the patients, 378 (52.7%) were receiving one or more antibiotics. Empirical use was more frequent (45.5%) than prophylactic (40.5%) and specific (based on culture result, 14.0%) use. Inappropriate use was found to be 44.4%, and it was 68.6%, 30.2% and 20.8% in prophylactic, empirical and specific administrations, respectively. The main problem in medical wards was unnecessary use of antibiotics while it was improper timing or duration of surgical prophylaxis in surgical wards. Appropriate usage rate of ampicillin-sulbactam, the most commonly used antibiotic, was 38.9%. This study emphasized a high proportion of misuse of antibiotics in the hospital. Our results are striking in respect of display of the need of antibiotic management policy in hospitals.

Key Words: Drug-use review, Appropriateness review, Antibiotics

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Serpil EROL

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aziziye Araştırma Hastanesi

Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon

Hastalıkları Anabilim Dalı

ERZURUM

e-mail: mkerol@superonline.com.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 23.04.2003   Kabul Tarihi: 18.11.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.