<< Geri Yazdır
Hastane Kökenli Acinetobacter Suşlarına Karşı Çeşitli Dezenfektanların Etkinliği

Hastane Kökenli Acinetobacter Suşlarına Karşı Çeşitli Dezenfektanların Etkinliği

Mustafa CİHANGİROĞLU*, Yaşar BAYINDIR**, İlhami ÇELİK*, Affan DENK*, Erol SEVİM*,
Ayhan AKBULUT*


  * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

** İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA

ÖZET

Hastane kaynaklı infeksiyonların önlenmesinde uygun dezenfektan seçimi ve kullanımı önemli basamaklardan biridir. Bu nedenle, her hastane bünyesinde en fazla sorun oluşturan mikroorganizmaların, kullanılan dezenfektanlara duyarlılığını bilmelidir. Çalışmamızda, yoğun bakım hastalarından izole edilen ve çoklu antibiyotik direnci gösteren 10 Acinetobacter spp. suşuna karşı 10 farklı dezenfektanın etkinliğini mikrodilüsyon yöntemiyle araştırdık. Acinetobacter spp. suşlarına en etkili dezenfektanlar; Chlorispray® (etanol + klorhekzidin diglukonat + gluteraldehid + formaldehid + didesil dimetil amonyum klorür), Endex® (kokospropilen diamin diguanidyum diasetat/didesiloksimetil amonyum propionat) ve Savlex® (setrimid/klorhekzidin) olarak saptanırken, en sık kullanılan dezenfektanlar olan alkol (%70), benzalkonyum klorür ve povidon iyodin çözeltilerinin etkinliğinin en az olduğu gözlendi. Hastanelerde sürveyans sonuçlarına göre sık görülen çoğul ilaç dirençli mikroorganizmalarda dezenfektanlara karşı direncin saptanması ve dezenfektan kullanım politikalarının buna göre belirlenmesi gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, Acinetobacter, Dezenfektanlar

SUMMARY

The Efficacy of Some Disinfectants to Acinetobacter Species Causing Nosocomial Infections

The most important step for preventing hospital acquired infections is the choice and usage of appropriate disinfectant. For this purpose, the most problematical pathogens and their susceptibility to the disinfectants have to be known in every hospital. In this study, we evaluated the susceptibility of multidrug resistant 10 Acinetobacter spp. against the 10 disinfectants by broth microdilution method. The most effective disinfectants were determined as Chlorispray® (ethanole + chlorhexidine digluconate + glutaraldehyde + formaldehyde + didecyl dimethyl-ammonium chloride), Endex® (cocospropylene diamine diguanidium diacetate/didecyleoxymethyle ammonium propionate) and Savlex® (cetrimide/chlorhexidine), and alcohol (70%), benzalchonium chloride and povidone iodine the mostly used disinfectants were the least effective to the Acinetobacter spp. As a result, we concluded that the susceptibility of the multidrug resistant microorganisms to the disinfectants has to be determined according to the result of the surveillance and the disinfection policies have to be determined in the light of these results.

Key Words: Nosocomial infections, Acinetobacter, Disinfectants

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. İlhami ÇELİK

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

23119 ELAZIĞ

e-mail: ilhamicelik@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 20.02.2004   Kabul Tarihi: 16.09.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.