<< Geri Yazdır
Febril Nötropenik Kanser Hastalarında Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Febril Nötropenik Kanser Hastalarında Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Gülay SAİN GÜVEN*, Banu ÇAKIR**, Pınar ZARAKOLU***, Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN***,
Ömrüm UZUN***, Serhat ÜNAL***, Murat AKOVA***


    * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AnabilimDalı, Genel Dahiliye Ünitesi,

  ** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AnabilimDalı,

*** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AnabilimDalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA

ÖZET

İnfeksiyonlar kanser hastalarında en önemli morbidite ve mortalite nedenlerindendir. Bu çalışmada, 1 Ocak 1999-31 Aralık 1999 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi'nde yatan kanser hastalarından nötropenik ateş nedeniyle infeksiyon hastalıkları ünitesi tarafından izlenen hastaların bazı özelliklerinin saptanması ve tedavi başarısını etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlandı. Verilere infeksiyon hastalıkları ünitesi hasta takip kartlarından ulaşıldı. Hastalardaki ateşli ataklar, "mikrobiyolojik olarak tanımlanmış infeksiyonlar", "klinik olarak tanımlanmış infeksiyonlar" ve "nedeni bilinmeyen ateş (NBA)" olmak üzere üç başlık altında gruplandı. Tedavinin başarısı analizlerde "tedavi başarılı" veya "tedavi başarısız (modifikasyon ile başarılı veya başarısız)" olarak iki grupta incelendi. Çalışma grubunun %61 (n= 102)'i erkek olup, ortalama yaş 48 ± 18 yıldı. Hastaların %55'inde hematojen kanser saptandı. Hastaların ateş etyolojisi incelendiğinde, 75 (%45) hastada NBA, 52 (%31) hastada klinik olarak saptanmış bir infeksiyon, 40 (%24) hastada mikrobiyolojik olarak tanı konmuş bir infeksiyon bulundu. Hastaların tedaviye yanıtı incelendiğinde, %43'ünde tedavi sonucu başarılı olmuş, 14 (%8.4) hastada tedavi modifiye edildiğinde başarı sağlanmıştır. Seksenbir (%48.5) hastada ise tedavi başarısız olmuştur. Verilerin lojistik regresyon analizinde, tedavi başarısı; kişinin infeksiyon kategorisi (NBA, klinik olarak saptanmış infeksiyon, mikrobiyolojik olarak tanı konmuş infeksiyon) ve vankomisin kullanması ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişkili bulundu.

Anahtar Kelimeler: Nötropeni, Ateş, Febril nötropeni

SUMMARY

Evaluation of Factors Affecting Treatment Success in Febrile Neutropenic Cancer Patients

Infections are the most frequent cause of morbidity and mortality in neutropenic cancer patients. We aimed to evaluate the characteristics of febrile neutropenic cancer patients who were consultated by the infectious disease team in a tertiary care university hospital between January through December, 1999 and to find predictors of treatments success in these patients. Medical charts of the patients were analyzed retrospectively. The febrile attacks were categorized as: "microbiologically" and "clinically documented" infections and "fever of unknown origin (FUO)". The results of treatment were grouped as "success" or "success only after modification of treatment/failure". Of the participants, 61% were male and the mean (± st. dev.) age was 48 ± 18 years. About 55% of the underlying diseases were hematological malignancies. The etiology of fever was undetected in 75 (45%) patients, the infection was clinically documented in 52 (31%) patients, and microbiologically documented in 40 (24%). Response to treatment was successful in 43% of the patients with neutropenic fever whereas modification of the treatment regimen was required for success in 14 patients (8.4%) and treatment was failed in another 81 (48.5%). Multivariate logistic regression modeling was used to determine statistically significant predictors of treatment success. The infection category of "FUO" and vancomycin use were found to be significant predictors of treatment success.

Key Words: Neutropenia, Fever, Neutropenic fever

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Gülay SAİN GÜVEN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Genel Dahiliye Ünitesi

ANKARA

e-mail: gsain@tr.net

Makalenin Geliş Tarihi: 09.09.2004   Kabul Tarihi: 20.11.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.