<< Geri Yazdır
Periton Diyaliz Hastalarında Peritonit Sıklığı ve Risk Faktörleri

Periton Diyaliz Hastalarında Peritonit Sıklığı ve Risk Faktörleri

Bülent ÇOLAK*, Kenan HIZEL**, Galip GÜZ*, Kadriye ALTIOK REİS*, Yasemin ERTEN*,
Ülver DERİCİ*, Musa BALİ*, Dilek ARMAN**, Şükrü SİNDEL*


  * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,

** Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Bu çalışmada, periton diyalizi (PD) hastalarında gelişen peritonit sıklığı, etkileyen faktörler ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. PD ünitemizde Ocak 2000-Eylül 2003 tarihleri arasında izlenen 55 hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik bilgilerinin yanı sıra, başvuru yakınmaları, fizik muayene ve laboratuvar bulguları, başlangıç tedavileri, periton sıvısından alınan örneklerin kültür sonuçları ve yapılan antibiyotik değişiklikleri geriye dönük olarak hasta kayıtlarından elde edildi. PD uygulanan 55 hastanın 23 (%41.8)'ünde toplam 35 peritonit atağı, 4 (%7.2)'ünde tünel infeksiyonu saptandı. Peritonit geçirme sıklığı ortalama 29 aydı. Hastaların hekime en sık başvuru yakınması ve muayene bulgusu, karın ağrısı ve karında hassasiyetti. Peritonit atağı için diabetes mellitus ve PD'nin ilk 12 ayı risk faktörü olarak belirlendi. Periton sıvısında etken, peritonit ataklarının 9 (%25.7)'unda izole edildi. Peritonit gelişen hastalardan 5 (%21.7)'i hemodiyaliz tedavisine geçmek zorunda kaldı ve sonrasında 2 (%8.6) hasta hayatını kaybetti. Sonuç olarak; peritonit PD hasta grubu için sorun olmayı sürdürmektedir. Diyabetik hastalar ve PD'ye yeni başlayanlarda peritonit açısından daha dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, Periton diyalizi, Peritonit

SUMMARY

Peritonitis and Risk Factors in Peritoneal Dialysis Patients

The aim of this study was to evaluate the frequency, risk factors and treatment outcomes in continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) patients with peritonitis. Fifty-five CAPD patients followed in our peritoneal dialysis unit between January 2000-September 2003 were enrolled. Data of the patients included demographic properties, educational status, symptoms at diagnosis, physical examination findings, laboratory findings, results of peritoneal fluid cultures and the treatment was given to the patients at the beginning were collected retrospectively from their hospital files. Of the 55 patients on PD 35 peritonitis episodes was found in 23 (41.8%) patients, and tunnel infections in 4 (7.2%) patients. The most common presenting complaints of the patients with an average of 29 months prevalence of peritonitis included abdominal pain and tenderness. In 9 (25.7%) patients with peritonitis, a microorganism has been isolated from their peritoneal fluid. Of the patients experiencing peritonitis 5 (21.7%) were changed to hemodialysis while 2 (8.6%) lost their lives. Diabetes mellitus and the first 12 months of the peritoneal dialysis were determined to be risk factors for episodes of peritonitis. Peritonitis is still continues to be an important problem for the dialysis patient group. Because of the increased risk in diabetic patients and those starting peritoneal dialysis for the first time careful follow up is necessary.

Key Words: Chronic renal failure, Peritoneal dialysis, Peritonitis

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Kenan HIZEL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları AnabilimDalı

06500 Beşevler-ANKARA

e-mail: khizel@yahoo.com  

Makalenin Geliş Tarihi: 21.07.2004   Kabul Tarihi: 23.02.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.