<< Geri Yazdır
Kök Hücre Nakli Hastalarında Vankomisine Dirençli Enterokok Sürveyansı

Kök Hücre Nakli Hastalarında Vankomisine Dirençli Enterokok Sürveyansı

Özay ARIKAN AKAN*, Deniz GÖREN**, Sevil UYSAL*, Hamdi AKAN**


  * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Merkez Laboratuvarları,

** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Şubat 2003-Nisan 2004 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı kök hücre nakli ünitesinde yatırılan 52 hastada vankomisine dirençli enterokok (VRE)taraması yapılmıştır. Rektal sürüntü örnekleri 0., 4., 7. günlerde ve takip eden günlerde haftada bir olacak şekilde alınmış, antibiyotik içeren enterococcosel agar besiyerine ekimler yapılarak 72 saat süreyle üremeler izlenmiştir. Hastaların %82.7'sinde antibiyotik kullanım öyküsü mevcuttu. Vakaların %63.5'inde (ortalama süre 5.9 gün) sefalosporin kullanımı, %55.8'inde (ortalama süre 8.2 gün) glikopeptid kullanımı gözlenmiştir. Hastaların ortalama yatış süreleri 33.7 gün olarak tespit edilmiştir. Sürüntü örneklerinin hiçbirisinde VRE saptanmamıştır. Hastanemizde kök hücre nakli ünitesinde VRE taramasının sürekli bir uygulama şeklinde yapılmamasına karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enterokok, Vankomisin direnci, Tarama, Risk faktörleri

SUMMARY

Surveillance of Vancomycin Resistant Enterococci in A Stem Cell Transplantation Unit

During one year period between February 2003 and April 2004, rectal surveillance for vancomycin resistant enterococci is performed in 52 patients hospitalized in stem cell transplantation unit of Ankara University Faculty of Medicine Haematology Department. Rectal swab cultures sent to clinical microbiology laboratory on 1st, 4th and 7th days of hospitalization and each week during their stay. Rectal swabs were cultured using antibiotic containing enterococcosel agar and inspected for 72 hours. 82.7% of the patients had a history of antibiotic use with cephalosporins in 63.5% (mean duration 5.9 days) and glycopeptides in 55.8% (mean duration 8.2 days). The mean duration time for hospitalization was 33.7 days. None of the cultures revealed vancomycin resistant enterococci. Routine surveillance of vancomycin resistant enterococci is not found to be necessary in the stem cell transplantation unit of our hospital.

Key Words: Enterococcus, Vancomycin resistance, Surveillance, Risk factors

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Özay ARIKAN AKAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İbn-i Sina Hastanesi Merkez Laboratuvarı

Sıhhiye-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 13.12.2004   Kabul Tarihi: 03.03.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.