<< Geri Yazdır
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Hemşirelik Hizmetlerinde Antimikrobiyal İlaç Uygulamalarının Araştırılması

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Hemşirelik Hizmetlerinde
Antimikrobiyal İlaç Uygulamalarının Araştırılması

Hicran KARAOĞLAN*, Sevim KESKİN**, Filiz GÜNSEREN*, Dilara İNAN*, Gülcan GÜL*,
Latife MAMIKOĞLU*


  * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, ANTALYA

ÖZET

Ülkemizde en fazla tüketilen ilaç grupları arasında olan antimikrobiyal ajanların uygunsuz kullanımı oldukça yaygındır. Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan servis hemşirelerinin antimikrobiyal ilaçların hazırlanması ve uygulanmasına yönelik bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi, hemşire gözlemleri ve doktor ilaç istemleri incelenerek bu ilaçların uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma, hastanede yatan ve antimikrobiyal ilaç kullanan hastalara ait veriler, hastalara ait hemşire gözlem ve doktor ilaç istem formları ile servis hemşirelerine uygulanan anket formları incelenerek yapılmıştır. Çalışmamızda hemşire gözlemleri ve doktor ilaç istemleri karşılaştırıldığında antimikrobiyal ilaçların %24.1 (n= 70)'inin uygun şekilde kullanılmadığı saptanmıştır. Çalışma sonucunda karşılaşılan en önemli sorunlar farklı antimikrobiyal ilaçların aynı anda uygulanmaları ve doktor ilaç istemlerinde doz ve doz aralıklarının tam olarak belirtilmemesi olarak bulunmuştur. Hastanelerde akılcı ve uygun antimikrobiyal ilaç kullanım politikalarının geliştirilmesinin yanı sıra özellikle hekimlere ve hemşirelere verilecek hizmet içi eğitimlerin sürekli ve düzenli olarak devam ettirilmesinin yararlı olacağı görüşüne varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal ilaç uygulamaları, Hemşireler, Eğitim

SUMMARY

Investigation of Antimicrobial Drug Administration by Nurses at Akdeniz University Medical Faculty Hospital

Antimicrobial drugs are among the most commonly used drugs and they are often misused. The aim of this study was to assess the knowledge of nurses about preparation and administration of drugs and to analyse nurse's observation sheets and doctor orders in Akdeniz University Medical Faculty Hospital. Data was collected from the patients who were receiving antimicrobial agents, nurse's observation sheets, doctor orders and from the questionnaire forms which were filled by the nurses. When we compare the nurse observation sheets and doctor orders, we found that 24.1% of the antimicrobial drugs (n= 70) was not used properly. The most important problems were administration of different antimicrobial agents simultaneously. Another problem was dosage and timing of administration was not noted exactly at doctors orders. Development of policies for rational and appropriate antimicrobial drug usage and education of doctors and nurses will be beneficial.

Key Words: Drug administration routes, Nurses, Education

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Filiz GÜNSEREN

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

07070 Arapsuyu-ANTALYA

e mail: filizg@med.akdeniz.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 18.11.2004   Kabul Tarihi: 17.03.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.