<< Geri Yazdır
Brucella spp.'ye Bağlı Doğal ve Yapay Kapak Endokarditi; Sekiz Olgunun Değerlendirilmesi

Brucella spp.'ye Bağlı Doğal ve Yapay Kapak Endokarditi;
Sekiz Olgunun Değerlendirilmesi

Funda KOÇAK*, Serap ŞİMŞEK YAVUZ*


* Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Birimi, İSTANBUL

ÖZET

Bruselloz ve komplikasyonları, gelişmekte olan ülkeler için ciddi bir problemdir. Temmuz 2000-Temmuz 2004 tarihleri arasında Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi'nde infektif endokardit olguları prospektif olarak izlendi. Toplam 88 olgudan 8 (%9)'i Brucella spp.'ye bağlı endokardit tanısı aldı. Altta yatan kalp hastalığı olarak beş hastada yapay kapak, üç hastada akut romatizmal ateşe sekel doğal kapak hastalığı tespit edildi. Hastaların tümünde Wright tüp aglutinasyon testi 1/1280 titrenin üzerinde pozitif olarak bulundu. Altı hastanın kan kültüründe Brucella melitensis izole edildi. Transtorasik (TTE) veya transözefageal (TEE) ekokardiyografik inceleme ile sekiz hastada vejetasyon, beş hastada apse, bir hastada korda rüptürü ve bir hastada yapay kapakta ayrılma tespit edildi. Dört hastada (üç yapay, bir doğal kapak) TTE'de normal bulgular olmasına karşın TEE'de vejetasyon tespit edildi. Hastaların tamamı trimetoprim-sülfametoksazol, rifampisin ve doksisiklin kombinasyonu ile 12 ay tedavi edildi. Yedi hastaya ortalama 18 günde (7-45 gün) cerrahi tedavi uygulandı ve mortalite gözlenmedi. Özellikle brusellozun endemik olduğu ülkelerde infektif endokardit ayırıcı tanısında etken olarak Brucella spp. mutlaka düşünülmelidir. TTE normal olsa bile TEE yapılmalıdır. Erken cerrahi girişimin mortaliteyi azaltabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Endokardit, Yapay kapak

SUMMARY

Native and Prosthetic Valve Endocarditis Caused by Brucella spp.; Evaluation of Eight Cases

Brucellosis and its complications are still a problem in developing countries. All cases of infective endocarditis admitted to Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Hospital were recorded prospectively between July 2000 and July 2004. A total of 88 cases with infective endocarditis were recorded and 8 (9%) of these  patients were identified as having endocarditis caused by Brucella spp. Underlying heart diseases were prosthetic valve in five patients and native valve sequele secondary to acute reumatic fever in three. All of the patients had positive results of Wright agglutination test with titers greater than 1/1280. Brucella melitensis were isolated in blood cultures of six patients. Vegetation, abscess, corda rupture and new dehiscence of prosthetic valve have been seen either by TTE or TEE in eight, five, one and one of eight patients respectively. Although TTE were found to be normal, TEE revealed vegetation in four (three prosthetic, one native valve) of eight patients. All of the patients were treated with trimethoprim-sulfamethoxazole, rifampin and doxycycline combination for 12 months. Surgical intervention was done for seven patients within a median of 18 days (range 7-45 day), and patients were alive after 12 months follow up. Brucella spp. should be considered in patients with infective endocarditis, especially in countries where the diseas still endemic. TEE should be done in case of normal TTE findings. Early surgical intervention can reduce mortality.

Key Words: Brucellosis, Endocarditis, Heart valve prosthesis

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Funda KOÇAK

Ziya Gökalp Mahallesi

Fuzulkent Sitesi D Blok No: 31

Başakşehir 2. Etap Yanı

İkitelli-İSTANBUL

e-mail: funda1948@mynet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 10.01.2005   Kabul Tarihi: 07.04.2005

Yazdır


[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.