<< Geri Yazdır
Florokinolonlara Karşı Direnç Gelişimine Katkıda Bulunan Çeşitli Risk Faktörlerinin Analizi

Florokinolonlara Karşı Direnç Gelişimine Katkıda Bulunan Çeşitli Risk Faktörlerinin Analizi

İlker İnanç BALKAN*, Serap GENÇER*, Ayşe BATIREL*, Serdar ÖZER*


* Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL

ÖZET

Kullanım alanının genişlemesi ile birlikte florokinolon direnci artarak önemini korumaktadır. Bu artan dirence yol açan risk faktörlerini ortaya koymak amacıyla, florokinolona dirençli ve duyarlı gram-negatif basiller (GNB)'in izole edildiği olgular prospektif, eşleştirilmemiş, vaka-kontrol yöntemi ile karşılaştırıldı. Kasım 2002-Mart 2004 tarihleri arasındaki 16 aylık süre içerisinde klinik materyallerden florokinolona dirençli GNB izole edilen 130 olgu çalışma grubunu, aynı süre içerisinde florokinolona duyarlı GNB izole edilen 50 olgu kontrol grubunu oluşturdu. Hastaların sorgulanması ve tıbbi kayıtlarının incelenmesi yolu ile potansiyel risk faktörü olabilecek veriler elde edildi ve istatistiksel değerlendirme yapıldı. Yapılan tek değişkenli analiz sonucunda olgulara ait ileri yaş (p= 0.009), erkek cinsiyet (p< 0.001; OR 3.927; %95 CI 1.970-7.829), altta yatan malignite (p= 0.026; OR 2.809; %95 CI 1.102-7.157), alt üriner sistem patolojisi (p= 0.009; OR 8.909; %95 CI 1.163-68.269), cerrahi operasyon öyküsü (p= 0.012; OR2.406 %95 CI 1.200-4.825), kinolon kullanım öyküsü (p< 0.001; OR 7.563; %95 CI 3.015-18.970), üroloji kliniğinde yatma (p= 0.003; OR 3.039; %95 CI 1.432-6.451), üriner kateterizasyon (p= 0.004; OR 2.649; %95 CI 1.356-5.174), etken bakterinin genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten Escherichia coli veya Klebsiella spp. olması (p= 0.001; OR 6.000; %95 CI 1.756-20.501) ve karbapenemler dışındaki diğer antibiyotik gruplarına karşı direnci (p< 0.05) kinolon direnci açısından anlamlı bulundu. Çok değişkenli analiz sonucunda erkek cinsiyet (p= 0.008; OR 0.337; %95 CI 0.151-0.749), kinolon kullanım öyküsü (p= 0.001; OR 0.170; %95 CI 0.059-0.494) ve etken bakterinin GSBL üreten E. coli veya Klebsiella spp. olması (p= 0.038; OR 0.239; %95 CI 0.062-0.921) kinolon direnci açısından anlamlı bağımsız risk faktörleri olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Florokinolon, Antimikrobiyal ilaç direnci, Risk faktörleri

SUMMARY

Evaluation of Various Risk Factors for the Emergence of Resistance to Fluoroquinolones

The continuing emergence of resistance to fluoroquinolones together with the widespread use is of great concern. To identify the risk factors associated with fluoroquinolone resistant gram-negative bacilli (GNB) infection, a prospective, unmatched, case-control study during a 16-month-period from November 2002 to March 2004 was conducted. A hundred and thirty patients, from whom fluoroquinolone resistant GNB were isolated, were compared with 50 control patients, from whom fluoroquinolone susceptible GNB were isolated. Potential risk factors were obtained through review of inpatient medical records and evaluated by statistical methods. Risk factors that were significantly associated with fluoroquinolone resistant GNB infection included presence of advanced age (p= 0.009), male sex (p< 0.001; OR 3.927; 95% CI 1.970-7.829), underlying malignancy (p= 0.026; OR 2.809; 95% CI 1.102-7.157), lower urinary system pathology (p= 0.009; OR 8.909; 95% CI 1.163-68.269), prior surgical operation (p= 0.012; OR 2.406; 95% CI 1.200-4.828), prior use of fluoroquinolones (p< 0.001; OR 7.563; 95% CI 3.015-18.970), attendence to urology clinics (p= 0.003; OR 3.039; 95% CI 1.432-6.451), urinary catheterization (p= 0.004; OR 2.649; 95% CI 1.356-5.174), extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)producing Escherichia coli or Klebsiella spp. as infecting pathogen (p= 0.001; OR 6.000; 95% CI 1.756-20.501) and the resistance to other antibiotics than carbapenems (p< 0.05). In multivariate analysis, male gender (p= 0.008; OR 0.337; %95 CI 0.151-0.749), history of quinolone usage (p= 0.001; OR 0.170; %95 CI 0.059-0.494) and ESBL positive E. coli or Klebsiella spp. as responsible microorganisms (p= 0.038; OR 0.239; %95 CI 0.062-0.921) were identified as independent risk factors for quinolone resistance.

Key Words: Fluoroquinolones, Antimicrobial drug resistance, Risk factors

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Serap GENÇER

Selimiye, Bestekar Avni Anıl Sokak

Hamle Apartmanı No: 15/17

81170 Üsküdar-İSTANBUL

e-mail: segencer@turk.net

Makalenin Geliş Tarihi: 18.11.2004   Kabul Tarihi: 06.05.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.