<< Geri Yazdır
Yoğun Bakım Ünitesinde Kazanılan Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İnfeksiyonu için Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Kazanılan Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İnfeksiyonu
için Risk Faktörleri

Nefise ÖZTOPRAK*, Mustafa Aydın ÇEVİK*, Esragül AKINCI*, Münire KORKMAZ*, Ayşe ERBAY*,
Selim Sırrı EREN*, Neriman BALABAN**, Hürrem BODUR*


  * Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

** Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyolojik ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ANKARA

ÖZET

Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) infeksiyonları yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde sık görülen infeksiyonlardır. Bu prospektif çalışma, YBÜ'lerde kazanılan MRSA infeksiyonları için risk faktörlerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Mayıs 2003-Kasım 2003 tarihleri arasında cerrahi ve nöroloji YBÜ'lerde yapıldı. YBÜ'de 48 saatten fazla kalan hastalar çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar her gün ziyaret edilerek hasta verileri, hastalar taburcu ya da eksitus olana kadar her hasta için hazırlanan özel formlara kaydedildi. Nazal sürüntü kültürleri YBÜ'ye yatıştan sonraki ilk 48 saat içerisinde alındı ve daha sonra hasta taburcu ya da MRSA ile kolonize olana kadar haftada bir kez nazal kültür tekrarı yapıldı. YBÜ'de kazanılan infeksiyonlarda etken olarak MRSA izole edilmesi durumunda YBÜ'de kazanılan MRSA infeksiyonu tanısı konuldu. Çalışma boyunca 249 hasta takip edildi. YBÜ'de kazanılan MRSA infeksiyonu hastaların 21 (%8.4)'inde tespit edildi. En sık saptanan infeksiyon primer bakteremi (10/21, %47) idi. Bunu sırasıyla pnömoni (8/21, %38) ve cerrahi alan infeksiyonu (3/21, %14) takip etti. Nazal MRSA kolonizasyonu 59 (%23.7) hastada tespit edildi ve bunların 12 (%20.3)'sinde MRSA infeksiyonu gelişti. Tek değişkenli analizde; YBÜ'de yatış süresi, abdominal ve ortopedik patolojiler, mekanik ventilasyon, santral venöz kateter takılması, total parenteral nütrisyon, önceden antibiyotik kullanımı, cerrahi YBÜ'de yatış, nazal MRSA kolonizasyonu ve aynı YBÜ'de aynı zamanda ikiden fazla nazal MRSA kolonizasyonu olan hastanın yatması YBÜ'de kazanılan MRSA infeksiyonları için istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Çok değişkenli analizde ise; YBÜ'de yatış süresi (OR: 1.090, CI: 1.038-1.144, p= 0.001), santral venöz kateter takılması (OR: 1.822, CI: 1.095-3.033, p= 0.021), önceden antibiyotik kullanımı (OR: 2.337, CI: 1.326-4.119, p= 0.003) ve aynı YBÜ'de aynı zamanda ikiden fazla nazal kolonizasyonu olan hastanın yatması (OR: 1.398, CI: 1.020-1.917, p= 0.037) MRSA infeksiyonu için bağımsız risk faktörleri olarak tespit edildi. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre; YBÜ'de yatış süresi, santral venöz kateter takılması, önceden antibiyotik kullanımı ve aynı YBÜ'de aynı zamanda ikiden fazla nazal kolonizasyonu olan hastanın yatması MRSA infeksiyonu için bağımsız risk faktörleridir. Bu faktörlerin tespiti, YBÜ'lerde MRSA infeksiyonu oranını düşürmek için bize yol gösterecektir.

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, Metisilin direnci, Yoğun bakım ünitesi, İnfeksiyon

SUMMARY

Risk Factors for Intensive Care Unit-Acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infections are frequent in intensive care units (ICUs). A prospective study was implemented to investigate the risk factors for ICU-acquired MRSA infections. This study was conducted in surgical and neurological ICUs from May to November 2003. The patients staying at ICU more than 48 hours were included in the study. All of the patients were visited daily and data were recorded to individual forms for each patient until discharge or death. Nasal swab cultures were done in 48 hours of ICU admission and repeated every week until the patients colonized with MRSA or discharged. ICU-acquired MRSA infection was diagnosed when MRSA was isolated from the infected site.  Overall 249 patients were followed during the study. MRSA infection was detected in 21 (8.4%) of these patients. The most frequent infection was laboratory confirmed bloodstream infection (10/21, 47%). It was followed by pneumoniae (8/21, 38%) and surgical site infection (3/21, 14%). Nasal MRSA colonization was detected in 59 (23.7%) patients and 12 of them (20.3%) developed MRSA infection. In univariate analysis; hospitalization period in ICU, intraabdominal and orthopedics pathologies, mechanical ventilation, central venous catheter insertion, total parenteral nutrition, previous antibiotic use, surgical ICU stay, nasal MRSA colonization and presence of more than two patients having nasal colonization in same ICU at the same time were found significant for MRSA infections. In multivariate analysis; hospitalization period in ICU (OR: 1.090, CI: 1.038-1.144, p= 0.001), central venous catheter insertion (OR: 1.822, CI: 1.095-3.033, p= 0.021), previous antibiotic use (OR: 2.337, CI: 1.326-4.119, p= 0.003) and presence of more than two patients having nasal colonization in the same ICU at the same time (OR: 1.398, CI: 1.020-1.917, p= 0.037) were independently associated with MRSA infections. According to our results, hospitalization period in ICU, presence of patients colonized with MRSA in the same ICU at the same time, previous antibiotic use and central venous catheter insertion are independent risk factors for ICU-acquired MRSA infections. Detection of these factors helps us to decrease the rate of MRSA infections in the ICUs.

Key Words: Staphylococcus aureus, Methicillin-resistance, Intensive care unit, Infection

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Esragül AKINCI

Çiğdem Mahallesi Seğmen Sitesi

A Blok No: 15

06530 Karakusunlar-ANKARA

e- mail: esragulakinci@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 17.02.2005   Kabul Tarihi: 30.04.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.