<< Geri Yazdır
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Takip Edilen Ventilatörle İlişkili Pnömoniler: 109 Olgunun Değerlendirilmesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Takip Edilen
Ventilatörle İlişkili Pnömoniler: 109 Olgunun Değerlendirilmesi

Emine ALP*, Orhan YILDIZ*, Şansel YÜCEL**, Bilgehan AYGEN*, Mehmet DOĞANAY*


  * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, KAYSERİ

ÖZET

Ocak 2003-Ağustos 2004 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Üniteleri'nde ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) gelişen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışma süresi içerisinde 109 hastada 132 VİP epizodu gelişti. Elli (%37.9) epizodda etken polimikrobiyaldi ve toplam 191 mikroorganizma izole edildi. Bu mikroorganizmaların 172 (%90)'sini gram-negatif bakteriler, 19 (%10)'unu ise gram-pozitif bakteriler oluşturuyordu. En sık izole edilen mikroorganizmalar Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa idi. İzole edilen mikroorganizmalar pek çok antibiyotiğe dirençli idi. Takip edilen 109 hastanın 79 (%72.5)'u öldü, 30 (%27.5)'u iyileşerek taburcu edildi. Tek VİP epizodu geçiren hastaların (n= 88), başlangıç antimikrobiyal tedavisi uygun olanlarda mortalite oranı %63.8 (30/47) iken, uygun olmayanlarda mortalite oranı %78 (32/41) idi (p> 0.05).

Anahtar Kelimeler: Ventilatörle ilişkili pnömoni, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Mortalite

SUMMARY

Ventilator Associated Pneumonia in Intensive Care Units of Faculty of Medicine in Erciyes University: Evaluation of 109 Cases

Patients with ventilator associated pneumonia (VAP) were evaluated, retrospectively, in Intensive Care Units of Faculty of Medicine in Erciyes University between January 2003-August 2004. During the study period, 132 VAP episodes were occurred in 109 patients. Fifty (37.9%) episodes were polymicrobial, and 191 microorganisms were isolated. 172 (90%) of these microorganisms were gram-negative, 19 (10%) of them were gram-positive. The most common isolated microorganisms were Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa. The isolated microorganisms were resistant to multiple antibiotics. Seventy-nine (72.5%) of 109 patients died, 30 (27.5%) of them were discharged with cure. The mortality rate of the patients with one episode of VAP (n= 88) was 63.8% (30/47)in the patients whom appropriate empirical antibiotic therapy was started, and 78% (32/41) in the patients whom inappropriate therapy was given (p> 0.05).

Key Words: Ventilators, Mechanical, Complications, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Mortality

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Emine ALP

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

38039 KAYSERİ

e-mail: ealp@erciyes.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 23.09.2004   Kabul Tarihi: 18.03.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.