<< Geri Yazdır
İkiyüzkırkdört Erişkin Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonu Olgusunun Değerlendirilmesi

İkiyüzkırkdört Erişkin Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonu Olgusunun Değerlendirilmesi

Nihal PİŞKİN*, Aysun YALÇI*, Hande AYDEMİR*, Yunus GÜRBÜZ*, Ediz TÜTÜNCÜ*,
Rüçhan TÜRKYILMAZ*


* S.B. Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA

ÖZET

Bu çalışmada, S.B. Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde Ocak 1998-Aralık 2004 tarihleri arasında izlenen 244 santral sinir sistemi (SSS) infeksiyonu olgusunun etyolojik faktörleri, morbidite ve fatalite oranları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. SSS infeksiyonu tanısı konulan 244 hastanın 133 (%54.5)'ü akut bakteriyel menenjit, 81 (%33.2)'si viral meningoensefalit, 21 (%8.6)'i tüberküloz (TB) menenjit, 8 (%3.3)'i nörobruselloz, 1 (%0.4)'i nörosifilizdi. Akut bakteriyel menenjitli olguların beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürlerinin 23 (%17.3)'ünde etken izole edildi. Bunların 16 (%12)'sında Streptococcus pneumoniae, 1 (%0.8)'inde Neisseria meningitidis, 1 (%0.8)'inde Acinetobacter spp., 2 (%1.5)'sinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus, 2 (%1.5)'sinde Pseudomonas aeruginosa, 1 (%0.8)'inde Escherichia coli üredi. TB menenjitli 21 hastanın 2 (%9.5)'sinde Mycobacterium tuberculosis izole edildi. En yüksek komplikasyon oranı TB menenjitlerde saptandı. TB menenjitli 21 hastanın 7 (%33.3)'sinde görme bozukluğu, 9 (%42.9)'unda bilinç bozukluğu, 8 (%38.1)'inde fokal nörolojik defisit, 10 (%47.6)'unda hidrosefali mevcuttu. Yüzotuzüç bakteriyel menenjitli hastanın 3 (%2.3)'ünde işitme kaybı, 5 (%3.8)'inde görme bozukluğu, 7 (%5.3)'sinde fokal nörolojik defisit görüldü. Herpes ensefaliti tanısı alan hastaların 4 (%18.2)'ünde kalıcı kişilik bozukluğu gelişti. Akut bakteriyel menenjitli 16 (%6.6), TB menenjitli 4 (%1.6) ve viral meningoensefalitli 7 (%2.9) hasta kaybedildi. Toplam fatalite oranı %11.1 idi.

Anahtar Kelimeler: Menenjit, Santral sinir sistemi infeksiyonu, Komplikasyon, Mortalite

SUMMARY

Evaluation of 244 Central Nervous System Infection Cases

In this study, etiologic factors, morbidity and mortality ratio were evaluated retrospectively in a total of 244 central nervous system infection cases, between January 1998 and December 2004, in S.B. Ankara Dışkapı Teaching Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology. Of 244 cases, 133 (54.5%) were bacterial, 81 (33.2%) were viral, 21 (8.6%) were tuberculous, 8 (3.3%) were Brucella meningitis and 1 (0.4%) was neurosyphilis. Cerebrospinal fluid cultures of 133 bacterial meningitis revealed Streptococcus pneumoniae in 16 (12%) cases, Neisseria meningitidis in 1 (0.8%) case, Acinetobacter spp. in 1 (0.8%) case, methicillin resistant Staphylococcus aureus in 2 (1.5%) cases, Pseudomonas aeruginosa in 2 (1.5%) cases, and Escherichia coli in 1 (0.8%) case. With regard to tuberculous meningitis cases, Mycobacterium tuberculosis was cultured in 2 (9.5%) cases. The highest morbidity ratio was in tuberculous meningitis cases followed by acute bacterial and viral meningitis cases. Of the 21 tuberculous meningitis cases, 7 (33.3%) cases had visual disability, 9 (42.9%) cases had confusion, 8 (38.1%) cases had focal neurological deficit, 10 (47.6%) cases had hydrocephalus. In the patients with bacterial meningitis 3 (2.3%) cases had hearing loss, 5 (3.8%) cases had visual disability, 7 (5.3%) cases had focal neurological deficit. Four of the patients with herpes encephalitis had behavioral disability. Sixteen (6.6%) bacterial meningitis, 8 (1.6%) tuberculous meningitis and 7 (2.9%) viral encephalitis were died. Case fatality rate was 11.1%.

Key Words: Meningitis, Central nervous system infection, Complications, Mortality

Yazışma Adresi:

Dr. Nihal PİŞKİN

1. Cadde 11. Sokak No: 50/4

Bahçelievler-ANKARA

e-mail: nihal_piskin@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 03.03.2005   Kabul Tarihi: 01.07.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.