<< Geri Yazdır
Yoğun Bakım İnfeksiyonlarının Tanısında Vücut Isısı, Beyaz Küre Sayısı ve C-Reaktif Proteinin Değeri: Prospektif Bir Çalışma

Yoğun Bakım İnfeksiyonlarının Tanısında Vücut Isısı, Beyaz Küre Sayısı ve
C-Reaktif Proteinin Değeri: Prospektif Bir Çalışma

Esragül AKINCI*, Ayşe ERBAY*, Aylin ÇOLPAN*, Hürrem BODUR*, Mustafa Aydın ÇEVİK*,
Selim Sırrı EREN*


* Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA

ÖZET

Ateş, C-reaktif protein (CRP) yüksekliği ve lökositoz gibi infeksiyon bulguları; travma, cerrahi operasyon, inflamasyon gibi infeksiyon dışı başka uyarılarla da ortaya çıkmaktadır. Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde çok sayıda inflamatuvar uyarıya maruz kalan hastaların yatması, yoğun bakımda gelişen infeksiyonların tanısını güçleştirmektedir. Bu prospektif çalışmada, yoğun bakımda gelişen infeksiyonların tanısında CRP, beyaz küre (BK) sayısı ve vücut ısısının (Tmax) değeri araştırıldı. YBÜ'de 72 saatten fazla kalan ve yoğun bakıma yatışı sırasında infeksiyonu olmayan hastalar çalışmaya dahil edildi. Yoğun bakımda yattığı süre boyunca infeksiyon gelişen hastalarla infeksiyon gelişmeyen hastalarda Tmax, BK sayısı ve CRP değerleri karşılaştırıldı. Çalışmaya dahil edilen 67 hastanın 31'i infeksiyon gelişen hasta, 36'sı infeksiyon gelişmeyen hasta grubunda yer aldı. Tek değişkenli analizde CRP ve Tmax infeksiyon gelişen hasta grubunda anlamlı ölçüde yüksekti (p< 0.05). Her üç parametre için ROC eğrileri çizildiğinde, en büyük eğri altında kalan alan CRP için tespit edildi ve diğer parametrelerle karşılaştırıldığında aradaki fark anlamlı bulundu (p< 0.05). CRP > 50 mg/L olduğunda, infeksiyon tanısında duyarlılığı %75, özgüllüğü %96.3 olarak hesaplandı. İnfeksiyon gelişen hastalarda, infeksiyon geliştikten sonra CRP ve Tmax artışı istatistiksel olarak anlamlı iken, BK artışı anlamlı değildi. İnfekte hastaların 27 (%87.1)'sinde başlangıç değerine göre CRP artış oranı %25'in üzerindeydi. Sonuç olarak bu çalışma, yoğun bakım kaynaklı infeksiyonların tanısında CRP, vücut ısısı ve lökosit sayısı arasında en yararlı parametrenin CRP olduğunu göstermektedir. Bu sonuca dayanarak, yoğun bakım hastalarında rutin CRP takibi yapılmasının ve CRP değerlerindeki değişimlerin dikkatle izlenmesinin infeksiyon tanısında yol gösterici olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: C-reaktif protein, Lökositoz, Ateş, Yoğun bakım ünitesi

SUMMARY

Value of Body Temperature, White Blood Cell Count and C-Reactive Protein for the Diagnosis of Intensive Care Unit-Acquired Infections: A Prospective Study

Markers of infection like fever, high C-reactive protein (CRP) and leukocytosis may be associated with noninfectious causes which includes trauma, surgical operations and inflammations. As the patients in intensive care units are subjected to multiple inflammatory stimuli, the diagnosis of intensive care unit-acquired infections is difficult. The aim of this prospective study was detection of the value of CRP, white blood cell (WBC) count and body temperature (Tmax) for the diagnosis of intensive care unit-acquired infections. The patients staying for more than 72 hours in intensive care unit and had no infection during admission were included in the study. Tmax, WBC count and CRP values were compared between infected and noninfected patient groups. Sixty-seven patients included in the study. Of these patients, 31 were in infected group and 36 were in noninfected group. In univariate analysis, CRP and Tmax were significantly higher in infected patients (p< 0.05). ROC curves were outlined for CRP, Tmax and WBC. The largest area under the curve was detected for CRP (p< 0.05). The presence of CRP > 50 mg/L yielded sensitivity as 75% and specificity 96.3%. After development of infection, the increase in CRP and Tmax was statistically significant, in contrast to WBC. For 27 (87.1%) infected patients, increase in CRP levels was greater than 25%. In conclusion, this study suggested that CRP is the most useful parameter between body temperature, leukocyte count and CRP for the diagnosis of intensive care unit-acquired infections. According to this result it may be suggested that rutine measurement of CRP levels in intensive care units and follow up of the changes in the serum concentration of CRP are useful for the diagnosis of infection.

Key Words: C-reactive protein, Leukocytosis, Fever, Intensive care unit

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Esragül AKINCI

Çiğdem Mahallesi Seğmen Sitesi

A Blok No: 15

06530 Karakusunlar-ANKARA

e-mail: esragulakinci@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 20.11.2004   Kabul Tarihi: 03.05.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.