<< Geri Yazdır
Kardiyovasküler Cerrahi Kliniğinde Hastane İnfeksiyonlarının 7 Yıllık Seyri: 1997-2003

Kardiyovasküler Cerrahi Kliniğinde Hastane İnfeksiyonlarının 7 Yıllık Seyri: 1997-2003

İffet PALABIYIKOĞLU*, Emin TEKELİ*, Mustafa ŞIRLAK*, Derya AYSEV*, Sibel KAYMAKÇI*,
Sultan DOĞANAY*


* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, ANKARA

ÖZET

İnfeksiyon, kardiyak cerrahinin en korkulan komplikasyonlarından biridir. Bu çalışmada, İnfeksiyon Kontrol Komitesi'nin kardiyovasküler cerrahi kliniğinde 1997-2003 yılları arasında elde ettiği sürveyans verileri incelenmiş ve sistemlere göre hastane infeksiyonu (Hİ) sıklığı ile etken dağılımının yıllar içinde gösterdiği seyir irdelenmiştir. Böylelikle, gelecekte daha etkin infeksiyon kontrol stratejilerinin oluşturulması amaçlanmıştır. 1997 yılında Hİ oranı %5.6 (40/719) iken, bu oran 1998 yılında %7.9 (84/1070), 1999 yılında %12.9 (137/1063), 2000   yılında %11.9 (111/927), 2001 yılında %15.2 (132/866), 2002 yılında %11.5 (115/1001), 2003 yılında %14.1 (168/1189) olarak saptanmıştır. Kliniğin 1997 yılında taşındığı yeni binasına yerleşme sürecini tamamlaması ve hasta yataklarının olağan doluluk düzeyine ulaşmasıyla, ilk yıl %7.9 oranında saptanan Hİ artmaya başlamış ve 1999 yılından itibaren %11.9-15.2 arasında seyretmiştir. Yedi yıl boyunca, ortalama %3.8 oranında cerrahi alan infeksiyonu (CAİ) geliştiği belirlenmiştir. Kardiyak cerrahinin en ciddi komplikasyonlarından biri olan mediastinitler ortalama %0.4 oranında saptanmıştır. Kardiyak cerrahi klinikleri, metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) infeksiyonları açısından yüksek riskli bölgeler olarak tanımlanmaktadır. Nitekim, çalışmamızda etken sıralamasında MRSA'nın 2000-2002 yılları arasındaki üç yıllık sürede sırasıyla %26, %25 ve %29 oranında tanımlanarak ilk sıraya; 2003 yılında ise Escherichia coli ve Klebsiella türlerinin ardından, %17 oranı ile ikinci sıraya yerleştiği saptanmıştır. Çalışmamız, CAİ ve MRSA infeksiyonlarının kontrolüne yönelik ileri epidemiyolojik çalışmalar yapılması gerekliliğine işaret etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak cerrahi, Yara infeksiyonu, Mediastinit

SUMMARY

Hospital Infections in a Cardiovascular Surgery Department between 1997-2003

Infection is one of the most frightening complications of cardiac surgery (CS). In this study, the surveillance data obtained in CS department between 1997-2003 is evaluated, also focusing on hospital infections (HI)regarding systems and the causative agents, so as to create more effective infection control measures in future. HI rates were 5.6% (40/719) in 1997; however the rates were 7.9% (84/1070), 12.9% (137/1063), 11.9% (111/927), 15.2% (132/866), 11.5% (115/1001) and 14.1% (168/1189) in 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 and 2003 respectively. The department had moved into a new location and settled in 1997, with the increasing number of inpatients. As a result, the rate of HI started to rise from 7.9% in the first year to 11.9-15.2% starting from 1999. Surgical site infections (SSI) were observed as 3.8% on the avarage during seven years. Mediastinitis, one of the serious complications of CS, was seen only 0.4% on the avarage. CS units are considered high risk areas in terms of methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infections. In this department, MRSA infections were the leading one during 2000-2002 with frequencies of 26%, 25% and 29% respectively, dropping to the second row by 17% following Escherichia coli and Klebsiella infections in 2003. This study emphasizes that further epidemiologic interventions are needed to control the SSI and MRSA infections.

Key Words: Cardiac surgery, Wound infection, Mediastinit

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. İffet PALABIYIKOĞLU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

İnfeksiyon Kontrol Komitesi

İbn-i Sina Hastanesi

06100 Samanpazarı-ANKARA

e-mail: iffetpala@tnn.net

Makalenin Geliş Tarihi: 10.11.2004   Kabul Tarihi: 01.08.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.