<< Geri Yazdır
Endokardit ve Beyin Apsesi Olan Bir Olguda Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium'a Bağlı Nozokomiyal Ventrikülit

Endokardit ve Beyin Apsesi Olan Bir Olguda Vankomisine Dirençli
Enterococcus faecium'a
Bağlı Nozokomiyal Ventrikülit#

Ahmet SOYSAL*, Özden TÜREL*, Canan AYABAKAN**, Figen AKALIN**, Adnan DAĞÇINAR***,
Memet ÖZEK***, Mustafa BAKIR*


    * Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü,

  ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bölümü,

*** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, İSTANBUL

ÖZET

Vankomisine dirençli Enterococcus faecium (VREF), son zamanlarda karşımıza çıkan önemli nozokomiyal patojenlerden biridir. VREF infeksiyonları arasında santral sinir sistemi (SSS) tutulumu nadir olarak rapor edilmiştir. Beyin omurilik sıvısı (BOS)'nda yeterli konsantrasyona ulaşacak ilaç düzeyinin elde edilememesi ve çoğul ilaç direncinden dolayı tedavi alternatifleri kısıtlıdır. Burada beyin apsesi ve endokardit tanısıyla izlenirken eksternal ventriküler dren ilişkili VREF ventriküliti gelişen [vankomisin minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) > 256 µg/mL, teikoplanin MİK > 256 µg/mL] ve duyarlı olduğu siprofloksasin ve tetrasiklin ile başarıyla tedavi edilen bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Vankomisine dirençli Enterococcus faecium, Eksternal ventriküler dren, Ventrikülit

SUMMARY

Nosocomial Ventriculitis Due to Vancomycin-Resistant Enterococcus faecium in a Patient with Endocarditis and Brain Abscess: A Case Report

Vancomycin-resistant Enterococcus faecium (VREF) isolates have emerged as significant nosocomial pathogens. Central nervous system infections involving VREF have rarely been documented and pose significant therapeutic difficulties due to frequent multidrug resistance and the difficulty in reaching therapeutic drug concentrations in the cerebrospinal fluid. We present a case of external ventricular drainage related infection with VREF who was treated suscessfully with ciprofloxacin and tetracycline (MIC for vancomycin and teicoplanin were > 256 µg/mL, and > 256 µg/mL, respectively).

Key Words: Enterococcus faecium, vancomycin resistance, Cerebral ventricle, Infection

#Bu olgu sunumu, 11-13 Mayıs 2005 tarihleri arasındaki 4. Ulusal Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Ahmet SOYSAL

Marmara Üniversitesi Hastanesi

Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü

Tophanelioğlu Caddesi

Altunizade-İSTANBUL

e-mail: ahsoysal@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 07.09.2005   Kabul Tarihi: 27.01.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.