<< Geri Yazdır
Oküler Toksoplazmozun Klinik Özellikleri ve Prognozu: Onbeş Olgunun İrdelenmesi

Oküler Toksoplazmozun Klinik Özellikleri ve Prognozu: Onbeş Olgunun İrdelenmesi

Elif DOYUK KARTAL*, Pınar SÖYLEMEZ*, Nazmiye EROL**, Nurettin ERBEN*, İlhan ÖZGÜNEŞ*,
Gaye USLUER*


  * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR

ÖZET

Oküler toksoplazmoz genç insanlarda ciddi görme kaybı nedenlerinden biridir. Bu çalışmada, 2003-2005 yılları arasında oküler toksoplazmoz tanısı alan 15 hastanın kayıtları irdelendi. Oküler toksoplazmoz tanısı göz uzmanı tarafından morfolojik olarak karakteristik fundus lezyonlarının tanımlanması ile kondu. Pozitif serolojik testler tanıyı desteklemek için kullanıldı. Hastaların tümü; primetamin + trimetoprim/sülfametoksazol (TMP/SMZ), klindamisin + TMP/SMZ, spiramisin + TMP/SMZ kombinasyonları ve kortikosteroid ile tedavi edildi. Tedavi süresi ortalama dört-altı hafta idi. Onbir hastada retinokoroiditi içeren aktif lezyon, dört hastada koryoretinit skarı ile birlikte inflamasyon vardı. Makula tutulumu üç hastada gözlendi. Oftalmik tutulum bir hastada iki taraflı, diğerlerinde tek taraflı idi. Tedavi tamamlandıktan sonra 12 hastanın retinokoroidal lezyonlarında tam gerileme, dört olguda relaps geliştiği gözlendi. Sonuç olarak; oküler toksoplazmoz ciddi görme bozukluğuna yol açabilir. Aktif toksoplazma koryoretiniti olan hastalar tedavi edilmelidir ve geç komplikasyonlardan kaçınmak için mutlaka izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Göz toksoplazmozu, Koryoretinit, Primetamin, TMP/SMZ

SUMMARY

Clinical Features and Prognosis in Ocular Toxoplasmosis: A Review of 15 Cases

Ocular toxoplasmosis is one of the causes of severe visual loss in young people. We reviewed the records of 15 patients with ocular toxoplasmosis who were examined between 2003 and 2005. The diagnosis of ocular toxoplasmosis was established by detecting morphologically characteristic toxoplasmic fundus lesions in either eye by ophthalmologist. A positive serologic test for toxoplasmosis was used to support the diagnosis. All patients were treated. Our treatment protocol included the combination of primethamine and trimethoprim-sulfamethoxazol (TMP-SMX) or clindamicin and TMP-SMX or spiramycin and TMP-SMX with corticosteroid. Duration of treatment was average of four-six weeks. There were active lesions in 11 of the patients. There was also inflammation accompanied with chorioretinitis scars in four patients. Macular involvement were seen in three patients. Fourteen patients had unilateral and one had bilateral involvement. Retinochroidal lesions of 12 patient showed full regression. Relaps was seen in four patients. In conclusion, ocular toxoplasmosis seriously impairs vision acuity. Patients who have active choroidoretinitis of T. gondii should be treated and followed to avoid late compllications.

Key Words: Toxoplasmosis, Ocular, Pyrimethamine, Trimethoprim-Sulfamethoxazole combination

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Elif DOYUK KARTAL

Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi

Tıp Sitesi B Blok 8/14

ESKİŞEHİR

e-mail: edoyuk@ogu.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 26.06.2006   Kabul Tarihi: 06.09.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.