<< Geri Yazdır
HIV ile İnfekte Bireylerin Retrospektif Değerlendirilmesi

HIV ile İnfekte Bireylerin Retrospektif Değerlendirilmesi

Behice KURTARAN*, Yeşim TAŞOVA*, Neşe SALTOĞLU*, Ayşe Seza İNAL*, Aslıhan CANDEVİR*,
Hasan Salih Zeki AKSU*, İsmail Hakkı DÜNDAR*


* Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA

ÖZET

Bu çalışmada, 1997 yılından beri anabilim dalımızca izlenen 46 HIV ile infekte hasta değerlendirilmiştir. Hastaların 33'ü erkek, ortalama yaş 33.7 ± 9.24 yıldır. En sık bulaş yolu olarak heteroseksüel cinsel ilişki (%78.3) belirlenmiştir. Otuzbir (%67.3) hastanın HIV tanısı tarafımızca konulmuştur. Hastaların 16 (%35)'sında takip sorunu gözlenmiştir. Hastaların 20 (%43)'sinde ilk başvuru esnasında infeksiyon saptanırken, tüm hastaların 30 (%65)'unda en az bir infeksiyona rastlanmıştır. Mycobacterium tuberculosis infeksiyondan en sık sorumlu olan mikroorganizma (n= 11) olarak belirlenirken, bunu Candida türleri (n= 9) izlemiştir. Bir hastada HBsAg, beş hastada hepatit C virüs serolojisi pozitif bulunurken, bir hastada kolon adenokarsinomu, bir hastada Kaposi sarkomu tanısı konulmuştur. Olguların %43 oranında düzensiz antiretroviral tedavi (ART) aldığı belirlenmiştir. Hastaların tamamında başlangıç tedavi rejimi olarak zidovudin + lamivudin + ritonavir/nevirapin seçilmiştir. Bu çalışma düzenli ART kullanımı ve hastaların takibe gelmesi ile ilgili sorunların mevcut olduğu ülkemizde HIV infeksiyonunun takibi ve yönetimiyle ilgili yeni politikaların belirlenmesine ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fırsatçı infeksiyon, HIV, İmmünyetmezlik

SUMMARY

A Retrospective Assessment of Individuals Infected with HIV

In this study, 46 HIV positive patients followed by our clinic since 1997 were evaluated. Thirty three of the patients were male and the mean age was 33.7 ± 9.24 years. The most common route of infection was determined as heterosexual intercourse (78.3%). Thirty-one (67.3%) of the patients were diagnosed at our clinic. Six-teen (35%) of the patients had follow up problems. Twenty (43%) patients presented with opportunistic infections, and 30 of all patients developed at least one opportunistic infections. The most frequently isolated microorganism was Mycobacterium tuberculosis, and it was followed by Candida species (n= 9). One patient was infected with hepatitis B and five were with hepatitis C. One patient was diagnosed as colon adenocarcinoma, and one as Caposi sarcoma. It was determined that 43% of the patients had irregular antiretroviral treatment (ART). The initial treatment regimen was zidovudine + lamivudine + ritonavir/nevirapine for all of the patients. The obedience problems of HIV positive patients to ART, shows us the need for developing new politics for HIV positive patients' follow up and management.

Key Words: Opportunistic infections, Immunodeficiency virus, Human

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Behice KURTARAN

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve

İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

ADANA

e-mail: behice_2000@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 04.02.2006   Kabul Tarihi: 12.07.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.