<< Geri Yazdır
Kliniğimizde İzlenen Komplike Üst Üriner Sistem İnfeksiyonları

Kliniğimizde İzlenen Komplike Üst Üriner Sistem İnfeksiyonları

Elif DOYUK KARTAL*, Figen ÜNLÜ*, Saygın NAYMAN ALPAT*, İlhan ÖZGÜNEŞ*, Gaye USLUER*


* Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR

ÖZET

Bu çalışmada, bir üniversite hastanesinde yatırılarak izlenen komplike üst üriner sistem infeksiyon (ÜSİ)'lu 200 hastanın klinik ve epidemiyolojik özellikleri geriye dönük olarak değerlendirildi. Yaş ortalaması 62.9 yıl, kadın/erkek oranı 118/82 idi. En sık geliş yakınması ateş (n= 131) ve idrar yaparken ağrı olması (n= 71) idi. Bakteriüri 119 hastada, bakteremi 20 hastada gözlendi. En sık gözlenen etken Escherichia coli (%63) idi. Yaşlılık, yakında antibiyotik kullanım öyküsü ve diabetes mellitus en sık komplike edici faktörlerdi. Kırk altı hasta ürosepsisti ve 17 hasta öldü. İdrardan izole edilen E. coli'lerin mevcut antibiyotiklere duyarlılık oranları sırasıyla; imipenem, meropenem ve fosfomisine %100, amikasine %98, gentamisine %70, siprofloksasine %73, ofloksasine %56, nitrofurantoine %93, seftriaksona %88 ve piperasilin-tazobaktama %86 idi. Trimetoprim/sülfametoksazol ve ampisilin en az duyarlı (sırasıyla %46 ve %47) saptandı. Sonuç olarak, komplike üst ÜSİ'ler hastanede yatırılarak ve parenteral tedavi edilmelidir. Ampirik antimikrobik tedavide; ürosepsis olmayanlarda üçüncü kuşak sefalosporinler veya florokinolonlar, ürosepsis olanlarda ise üçüncü kuşak sefalosporinler veya beta-laktamazlı bir beta-laktam ile aminoglikozidlerin kombinasyonu ve karbapenemler uygun seçenekler olabilir.

Anahtar Kelimeler: Üriner sistem infeksiyonları, Antimikrobik duyarlılık, Antibiyotik tedavisi, Epidemiyoloji

SUMMARY

Complicated Upper Urinary Tract Infections Followed in Our Clinic

In this study, the clinical and epidemiologic spectrum of 200 cases of complicated upper urinary tract infection which treated at a university hospital were evaluated, retrospectively. The mean age was 62.9 years and female/male ratio was 118/82. The most common complaints were fever (n= 131) and disuria (n= 71). Bacteriuria was detected in 119 patients and bacteremia was detected in 20 patients. The most common etiologic agent was Escherichia coli (%63). Advanced age, recent antimicrobial usage and diabetes mellitus were found as common complicating factors. Fourty-six patients had urosepsis and 17 patients were died. The rates of susceptibility of E. coli isolated from urine samples were detected as 100% to imipenem, meropenem & fosfomycin, 98% to amicasin, 70% to gentamycin, 73% to ciprofloxacin, to ofloxacin 56%, to nitrofurantoin 93%, to ceftriaxone 88% and to piperacilin-tazobactam 86%. Trimethoprim/sulfamethoxazole and ampicilin demonstrated the fewest susceptibility (46% and 47%, respectively). Consequently, the patients with complicated upper urinary tract infections should be treated in hospital. A third generation cephalosporin or fluoroquinolones may be suitable choices for ampiric treatment of the patients without urosepsis; and a third generation cephalosporin or beta-lactam with beta-lactamase inhibitor combined with aminoglycosides and carbapenemes may be suitable choices for the patients with urosepsis.

Key Words: Urinary tract infections, Antimicrobial drug resistance, Treatment, Epidemiology

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Elif DOYUK KARTAL

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve

İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

ESKİŞEHİR

e-mail: edoyuk@ogu.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 19.06.2006   Kabul Tarihi: 07.11.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.