<< Geri Yazdır
Kliniğimizde İzlenen 76 Yetişkin Kabakulak Olgusunun Retrospektif İncelenmesi

Kliniğimizde İzlenen 76 Yetişkin Kabakulak Olgusunun Retrospektif İncelenmesi

Şaban ÇAVUŞLU*, Hayriye ÇAPRAZ*, Vedat TURHAN*


* Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL

ÖZET

Bu çalışmada erişkin kabakulak olgularında klinik ve laboratuvar bulgularının irdelenmesi ve bu olgularda komplikasyon gelişiminin değerlendirilmesi amaçlandı. Kliniğimizde 1991-2003 yılları arasında yatırılarak takip edilen 76 yetişkin kabakulak olgusu retrospektif olarak incelendi. Kabakulak tanısı ile servisimizde yatmış olan hastalara ait demografik veriler, anamnez bilgileri, laboratuvar verileri ve komplikasyonlar ayrı ayrı değerlendirildi. Yetmiş altı olgunun 4'ü kadın, 72'si erkekti. Yaş ortalaması kadınlarda 20-31 (ortalama 24.7 ± 4.6), erkeklerde 16-34 (ortalama 21.5 ± 3.1) yıl idi. Ortalama hastanede yatış süresi erkeklerde 9.5 ± 5.9 (2-47) gün, kadınlarda 4.5 ± 1.7 (2-6) gün olarak saptandı. En sık semptomlar %98.6 ile parotiste şişme (76/75), %97.3 kulak ağrısı (76/74) ve %39.4 oranıyla ateş (76/45) olarak saptandı. Parotis tutulumu 37 (%48.7) hastada unilateral, 39 (%51.3) hastada bilateraldi. Kabakulak tanısıyla izlenen tüm hastalarda ateş süresi 1.9 ± 1.1 (1-5) gündü ve ortalama 37.2 ± 1.1ºC olarak ölçüldü. Serum amilazı (371.6 ± 290.4 U/L) ve idrar amilazı (2037.9 ± 1526.3) yüksek olarak saptandı. Serum amilazı hastaların %90.2'sinde hastaneye yatışlarında yüksek iken, birinci haftanın sonunda amilaz değerleri olguların %14.5'inde normale döndü. On iki hastada epididimoorşit (%15.7) ve iki hastada meningoensefalit (%2.6) olmak üzere toplam 14 (%18.42) olguda komplikasyon gelişti. Dört kadın olgu dışındaki olgular hastalığın şiddetine bakılmaksızın koğuş ve yatakhane gibi toplu yaşanan mahallerde bulunma zorunlulukları nedeniyle (askeri öğrenci, asker) izole edilmek amacı ile servisimize yatırıldı. Erişkin dönemi kabakulak olgularında epididimoorşit ve meningoensefalit komplikasyonları sırasıyla %20-30 ve %10-15 oranlarında görülmektedir. Olgularımızda bu oranların (sırasıyla %15.7 ve %2.6) düşük olmasının nedeninin, bu olguların önemli bir kısmının (%95) kronik nitelikte ya da immünsüpresyon oluşturan herhangi bir hastalıkları olmayan genç sağlıklı askerler olmasının yanında başlangıç döneminde hastaneye yatırılarak istirahatlerinin sağlanmasına bağlı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kabakulak, Parotit, Orşit, Meningoensefalit

SUMMARY

Mumps in Adulthood: Retrospective Evaluation of 76 Cases

The aim of this study was to evaluate the clinical and laboratory findings and complications in adult mumps cases. Seventy six (72 male and 4 female) mumps cases hospitalized at the Department of Infectious Diseases between 1991 and 2003 were evaluated retrospectively. As they had to live in wards and dormitories (soldier, military student etc.), the male cases were hospitalized for isolation. Historical, demographic and laboratory findings of cases were obtained from hospital records. Of the cases, 72 were male and four were female with the mean ages 24.7 ± 4.6 (20-31) and 21.5 ± 3.1 (16-34) years respectively. The hospitalization periods were longer in male cases (9.5 ± 5.9 days versus 4.5 ± 1.7 days). The most common symptoms were swelling of parotid glands (98.6%), earache (97.3%), and fever (39.4%). The parotid enlargement was unilateral in 48.7% of cases, while bilateral in 51.3%. Duration of fever was 1.9 ± 1.1 days and average temperature was 37.2 ± 1.1ºC. Sera and urine amylase levels were high at the hospital admissions, 371.6 ± 290.4 U/L (in 90% of cases) and 2037 ± 1526.3 U/L (in 85% of cases), respectively. Epididymo-orchitis was seen in 12 (15.7%) cases and meningoencephalitis in two cases (2.6%). Even though, the expected epididymo-orchitis and meningoencephalitis complication rates in adulthood mumps cases are 20-30% and 10-15%, respectively, the lower rates of complications seen in our cases might be due to our patients of young-healthy soldiers without any chronic illness and early hospitalization of them and giving rest at the initial phase of the diseases.

Key Words: Mumps, Parotitis, Orchitis, Meningoencephalitis

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Vedat TURHAN

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Servisi İSTANBUL

e-mail: vedatturhan@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 20.06.2006   Kabul Tarihi: 16.11.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.