<< Geri Yazdır
Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Gelişen Fibrozisin Saptanmasında Aspartat Aminotransferaz/Trombosit Oranının Değerlendirilmesi

Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Gelişen Fibrozisin Saptanmasında Aspartat
Aminotransferaz/Trombosit Oranının Değerlendirilmesi

M. Arzu YETKİN*, Cemal BULUT*, Muzaffer ÇAYDERE**, F. Şebnem ERDİNÇ*, Günay Tuncer ERTEM*,
Sami KINIKLI*, Necla TÜLEK***, Hüseyin ÜSTÜN**, Ali Pekcan DEMİRÖZ*


    * SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

  ** SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, ANKARA

*** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

SAMSUN

ÖZET

Karaciğerde oluşan fibrozisin saptanmasında aspartat aminotransferaz/trombosit oranı (APRI), hastaların rutin takibinde kullanılan parametrelerinden yararlanılarak hesaplanan bir orandır. Bu çalışmada APRI skorunun kronik hepatit B (KHB) ve kronik hepatit C (KHC)'li hastalardaki belirgin fibrozisi saptamadaki yeri araştırılmıştır. Bu retrospektif çalışmaya 1999-2005 yılları arasında kliniğimize başvuran KHB ve KHC infeksiyonu olan ve karaciğer biyopsisi yapılan hastalar dahil edilmiştir. APRI skorunun ≤ 0.5 olması, hastalarda belirgin fibrozisin bulunmadığını ve APRI skorunun > 1.5 olması, hastalarda belirgin fibrozisin varlığı olarak kabul edilmiştir. Fibrozis skoru 0 ve 1 olanlar düşük, 2 ve üzeri olanlar ise ileri/belirgin fibrozis olarak kabul edilmiştir. Çalışmaya 97 (%63)'si erkek, 58 (%37)'i kadın olmak üzere 155 hasta alındı. Hastaların 41'inde KHC ve 114'ünde KHB infeksiyonu vardı. Hastaların ortalama Knodell skoru 8.5 ± 3.6 ve ortalama fibrozis evresi 1.3 ± 1.0 olarak tespit edildi. Fibrozis evresi 2 ve daha üzerinde olan ve belirgin fibrozisi olan 50 hastanın 34'ünde KHB ve 16'sında KHC mevcuttu. Belirgin fibrozisi olan hastalarda ortalama yaş ve gama-glutamil transpeptidaz değerleri ile Knodell skoru diğer gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p< 0.05). Buna karşılık ortalama trombosit sayısı belirgin fibrozisli hastalarda diğer hastalara göre daha düşük saptandı (p< 0.05). Kırk üç hastada APRI skoru ≤ 0.5 olarak saptandı. Bu hastaların 8 (%18)'inde; APRI skoru 0.5 < APRI ≤ 1.5 olan 87 hastanın 29 (%33)'unda ve APRI skoru > 1.5 olan 23 hastanın 13 (%57)'ünde belirgin fibrozis vardı. APRI skoru > 1.5 olan grupta belirgin fibrozis daha yüksek oranda saptandı ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p< 0.05). APRI ≤ 0.5 ve APRI> 1.5'in belirgin fibrozisin varlığını ve/veya yokluğunu doğru olarak hesaplama oranı tüm hastalar değerlendirildiğinde %31 idi. Sonuç olarak; APRI skoru karaciğerdeki fibrozisin varlığı ve derecesini saptamada karaciğer biyopsisinin yerini tutmadığı görülmüştür, ancak karaciğer biyopsisinin yapılamadığı hastalarda karaciğerdeki fibrozisi saptamaya yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, Kronik, Hepatit C, Fibrozis

SUMMARY

Aspartate Aminotransferase to Platelet Ratio Index for the Evaluation of Fibrosis in Chronic Viral Hepatitis

The aspartate aminotransferase to platelet ratio index (APRI), developed for the diagnosis of significant liver fibrosis, and is calculated by the simple parameters used for the routine follow-up of the chronic hepatitis patients. The aim of this study was to evaluate the value of APRI for predicting significant fibrosis in chronic hepatitis B (CHB) and chronic hepatitis C (CHC) patients. CHB and CHC patients who were admitted to our clinic and were performed liver biopsy between 1999 to 2005 were included into the study. APRI values of 0.5 or less and greater than 1.5 were evaluated for predicting significant fibrosis. Fibrosis was considered to be insignificant in cases with scores 0 to 1 and significant in cases with scores 2 and 3. Ninety-seven male and 58 female patients were included into the study. CHB was present in 114 patients and CHC was present in 41 patients. Average Knodell and fibrosis score of the patients were 8.5 ± 3.6 and 1.3 ± 1.0, respectively. Significant fibrosis was detected in 50 of 155 patients and 34 of them were infected with CHB. CHC were detected in rest of them. Average age, serum gama-glutamyl-transpeptidase, Knodell scores and thrombocytopenia were detected statistically high in patients with significant fibrosis (p< 0.05). Significant fibrosis was observed in 8/43 patients with APRI ≤ 0.5, 29/87 (%33) patients with 0.5 < APRI ≤ 1.5 and 13/23 (%57) patients with APRI > 1.5 (p < 0.05). The combination of APRI ≤ 0.5 and APRI > 1.5 classified correctly %31 of patients with and without significant fibrosis. In conclusion, APRI can not replace liver biopsy for the detection of significant fibrosis in chronic hepatitis patients, but it might be helpful in cases in which liver biopsy could not be performed.

Key Words: Hepatitis B, Chronic, Hepatitis C, Fibrosis

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. M. Arzu YETKİN

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

06340 Cebeci-ANKARA

e-mail: arzumyetkin@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 01.08.2006   Kabul Tarihi: 07.12.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.