<< Geri Yazdır
Kemoterapi Alan Lenfomalı Hastalarda HBV Reaktivasyonu ve Lamivudin Tedavisi: Dört Olgu

Kemoterapi Alan Lenfomalı Hastalarda HBV Reaktivasyonu ve Lamivudin Tedavisi:
Dört Olgu#

İlhan AFŞAR*, Mustafa PEHLİVAN**, Aslı Gamze ŞENER*, Metin TÜRKER*


  * Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı,

** Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İZMİR

ÖZET

İmmünsüpresif ya da sitotoksik tedavi alan kronik hepatit B (KHB)'li hastalarda, hepatit B virüsü (HBV) reaktivasyonuna bağlı olarak akut hepatit ya da fulminan hepatit gelişmektedir. Böylece hastaların tedavisi kesilmek zorunda kalınmaktadır. Lamivudin bir nükleozid analoğudur ve revers transkriptaz enzim aktivitesini inhibe eder. Lamivudin 1999 yılında KHB için geliştirilen ilk oral preparattır. Lamivudin interferonla karşılaştırıldığında daha az yan etkiye sahip ve güvenle kullanılabilecek bir ilaçtır. Bu makalede kemoterapi alan HBV taşıyıcısı lenfomalı dört olguda HBV reaktivasyonunu ve lamivudin tedavisinin etkinliğini ve güvenirliliğini bildirdik.

Anahtar Kelimeler: Lenfoma, Viral aktivasyon, Hepatit B virüsü, Lamivudin

SUMMARY

HBV Reactivation and Lamivudine Treatment in Patients with Lymphoma Undergoing Chemotherapy: Four Cases

Chronic hepatitis patients undergoing immunosupressive or cytotoxic treatment may develop acute hepatitis or fulminant hepatitis due to reactivation of hepatitis B virus (HBV) and these patients may lose their lives after their treatments are discontinued. Lamivudine which was the first oral drug developed against chronic hepatitis in 1999 is a nucleoside analogue, and it shows its effect by inhibiting reverse transcriptase enzyme. Lamivudine has also been shown to be relatively safe for its side effects when compared with the interferon treatment. In this article we reported the HBV reactivation in four cases of HBV carriers with lymphoma to whom chemotherapy was applied, and the effectiveness and safety of the lamivudine treatment.

Key Words: Lymphoma, Viral activation, Hepatitis B virus, Lamivudine

#2. Ulusal Viroloji Kongresi (13-17 Eylül 2005, Antalya)'nde poster olarak sunulmuştur.

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. İlhan AFŞAR

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Yeşilyurt-İZMİR

e-mail: iafsar@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 01.05.2006   Kabul Tarihi: 12.10.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.