<< Geri Yazdır
Nedeni Bilinmeyen Ateş Nedeni Olarak Kikuchi Fujimoto Hastalığı: Olgu Sunumu

Nedeni Bilinmeyen Ateş Nedeni Olarak  Kikuchi Fujimoto Hastalığı: Olgu Sunumu

Teoman DOĞRU*, Alper SÖNMEZ*, İlker TAŞÇI*, Vedat TURHAN** Mükerrem SAFALI***,
Nuri KARADURMUŞ*, İlkin NAHARCI*, Can KİNALP****


      * Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Bilim Dalı, ANKARA

    ** Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL

  *** Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA

**** Asker Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi, ADANA

ÖZET

Kikuchi Fujimoto hastalığı (KFH) nadir görülen, benign yapıda ve çoğunlukla kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Otuz altı yaşında kadın hasta halsizlik, ateş yüksekliği ve boyunda şişlik yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Mevcut yakınmaları yaklaşık üç ay önce başlamıştı, ancak geniş araştırmalara rağmen nedeni bilinmeyen ateş (NBA) etyolojisi aydınlatılamamıştı. Fizik muayenede; 40°C ateşin yanı sıra, servikal ve aksiller lenfadenopati (LAP)'lerin varlığı dikkat çekti. Ateş yüksekliği ve LAP etyolojisine yönelik olarak yapılan mikrobiyolojik, hematolojik ve romatolojik incelemelerde herhangi bir patoloji saptanmadı. Eksizyonel lenf nodu biyopsisinin histopatolojik incelemesinde; lenf nodunun normal yapısının genel olarak korunduğu, ancak özellikle parakortikal bölgede nekroz alanlarının bulunduğu görüldü. Tablo spesifik bir tedavi uygulanmaksızın kendiliğinden iyileşti ve teşhisten itibaren geçen 12 aylık süreye rağmen halen asemptomatikti. NBA yüksekliği ve LAP bulunan olgularda lenf bezinin nadir bir hastalığı olan KFH akılda bulundurulmalı ve lenf nodu biyopsisi ile histopatolojik değerlendirme yapılmalıdır. Böylece gereksiz tetkikler ve tedavilerden de kaçınılmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kikuchi-Fujimoto hastalığı, Histiyositik nekrotizan lenfadenit, Nedeni bilinmeyen ateş

SUMMARY

Kikuchi-Fujimoto Disease as a Cause of Fever of Unknown Origin: A Case Report

Histiocytic necrotizing lymphadenitis also known as Kikuchi-Fujimoto disease (KFD) is a benign, rare and self-limiting disease. A thirty-six years old woman had high fever and cervical and axillary lymphadenopathy for three months. Her symptoms prompted antibiotic therapy failure and extensive evaluations of fever of unknown origin (FUO). At admission there were several enlarged cervical and axillary lymph nodes and fever of 40°C. Laboratory findings and imaging studies did not show an infectious, rheumatologic or hematologic cause of her symptoms. Histopathological examination of an excisional lymph node biopsy revealed histiocytic necrotizing lymphadenitis as the underlying disease. After spontaneous resolution without specific therapy the patient is now symptomless 12 months after diagnosis. KFD which presents with fever and lymphadenopathy, should be considered in differential diagnosis of FUO. Physicians should be aware of this uncommon entity since early histologic recognition will minimize unnecessary evaluations and treatments.

Key Words: Kikuchi-Fujimoto disease, Histiocytic necrotizing lymphadenitis, Fever of unknown origin

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Vedat TURHAN

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Servisi

Üsküdar-İSTANBUL

e-mail: vedatturhan@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 02.06.2006   Kabul Tarihi: 12.10.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.