<< Geri Yazdır
Kronik Hepatit B Virüs İnfeksiyonlu Hastalarda İnterlökin-6 ve İnterlökin-10 Düzeyleri

Kronik Hepatit B Virüs İnfeksiyonlu Hastalarda İnterlökin-6 ve İnterlökin-10 Düzeyleri

Fatih YILDIZ*, Hasan IRMAK**, Günay TUNCER ERTEM**, M. Arzu YETKİN**, Ufuk ÖNDE***,
Cemal BULUT**, Sami KINIKLI**, Ali Pekcan DEMİRÖZ**


    *  Kozan Devlet Hastanesi, ADANA

  **  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

***  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA

ÖZET

Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, karaciğer yetmezliğine ve siroza yol açabilmesi nedeniyle tüm dünyada ciddi bir sağlık sorunudur. İnfeksiyonun kronikleşmesine yol açan mekanizmalar tam anlaşılamamıştır. Sitokin profilindeki dengenin, infeksiyonun düzelme veya persistan şeklinde sonuçlanmasına katkıda bulunabileceği belirtilmektedir. Çalışmamızda, kronik HBV infeksiyonlu hastaların serum örneklerinde sitokin düzeylerinin saptanması ve bu sitokinlerle farklı klinik tablolar arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlandı.

Çalışmaya, Ekim 2005-Haziran 2006 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği'ne başvuran altı aydan uzun süreli HBsAg pozitifliği olan olgular dahil edildi. Hasta grubunda 57 kronik HBV infeksiyonlu olgu, kontrol grubunda ise 24 sağlıklı birey bulunuyordu. Hasta grubu ve kontrol grubunda serum interlökin (IL)-6 ve IL-10 düzeyleri enzim immünassay yöntemiyle ölçüldü ve sitokin düzeyleri gruplar arasında karşılaştırıldı.

Hasta grubundaki olguların 25'i kronik hepatitli, 32'si inaktif HBsAg taşıyıcısıydı. Hasta grubunda ortalama IL-6 düzeyi 8.496 pg/mL, kontrol grubunda 6.850 pg/mL olarak saptandı ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p= 0.022). Ortalama IL-10 düzeyi, kronik HBV infeksiyonlu hasta grubunda 0.784 pg/mL, kontrol grubunda 0.052 pg/mL olarak saptandı ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p= 0.019). Serum alanin aminotransferaz seviyesi ile sitokin seviyeleri arasında ise korelasyon bulunamadı (p> 0.05).

Sonuç olarak, IL-10 seviyesindeki artışın HBV infeksiyonunun persistansıyla ilişkili olabileceği ve IL-6 düzeyinin ölçümünün karaciğerinde inflamasyon bulunan hastaların saptanmasında katkı sağlayabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit B, İnterlökin-6, İnterlökin-10

SUMMARY

Interleukin-6 and Interleukin-10 Levels in Patients with Chronic Hepatitis B Virus Infection

Hepatitis B virus (HBV) infection may progress to liver failure and liver cancer, for this reason it is a serious health problem. The mechanisms of chronicity are poorly understood. The balances in cytokine production profiles may play a crucial role in determining the resolution or persistence of infection. In this study, we aimed to determine various cytokine levels in patients with chronic HBV infection and to reveal the relationship between levels of cytokines and different clinical phases.

HBsAg positive patients with a duration of positivity longer than six months who applied to outpatient clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department of Ankara Training and Research Hospital between October 2005 and June 2006 were included to the study. There were 57 patients in chronic hepatitis B group. There were 24 healthy individuals in the control group. Serum interleukin (IL)-6 and IL-10 levels were detected and compared between patients and controls.

There were 25 chronic hepatitis and 32 inactive carrier patients in the patient group. Serum IL-6 levels in patients with chronic HBV infection (8.496 pg/mL) were higher than those of the control group (6.850 pg/mL) and the difference was statistically significant (p= 0.022). Serum IL-10 levels were 0.784 pg/mL and 0.052 pg/mL in patient and control groups, respectively. There was a statistically significant difference between these groups (p= 0.019). Correlation between serum alanin aminotransferase (ALT) levels and cytokine levels were also examined. There wasn't any correlation between the levels of IL-6 and IL-10, and ALT in patients.

As a conclusion, increased IL-10 levels may be associated with persistence of hepatitis B infection. Testing the level of serum IL-6 may be helpful to determine the liver inflammation in patients with chronic hepatitis B infection.

Key Words: Chronic hepatitis B, Interleukin-6, Interleukin-10

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Fatih YILDIZ

Kozan Devlet Hastanesi

Kozan-ADANA

e-mail: yzfatih@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 08.01.2007   Kabul Tarihi: 15.03.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.