<< Geri Yazdır
Nedeni Bilinmeyen Ateş Tanısıyla Takip Edilen Bir Olgu Nedeniyle Erişkin Still Hastalığı

Nedeni Bilinmeyen Ateş Tanısıyla Takip Edilen Bir Olgu Nedeniyle Erişkin Still Hastalığı#

Gül Ruhsar YILMAZ*, Cemal BULUT*, Dicle YILMAZ KAYMAZ**, Selcan ARSLAN*, Gülay KINIKLI***,
Sami KINIKLI*, Hasan IRMAK*, Ali Pekcan DEMİRÖZ*


    * Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

  ** Atatürk Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

*** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Erişkin Still hastalığı; tekrarlayan ateş, döküntü, eklem ağrısı veya artritle karakterize nadir bir sendromdur. Altmış beş yaşında bayan hasta bir aydır süren yüksek ateş, halsizlik ve iştahsızlık yakınmaları ile hastaneye yatırıldı. Fizik muayene bulguları, laboratuvar test sonuçları ve görüntüleme tetkikleriyle herhangi bir infeksiyöz hastalık, malignansi ya da immünolojik hastalık saptanmadı. Klinik bulgulara dayanarak ve diğer olası hastalıkların ekarte edilmesi ile Still hastalığı tanısı kondu. Serum ferritin düzeylerinin yüksek olması tanıda önemli rol oynadı. Still hastalığı olan hastalar nedeni bilinmeyen ateş (NBA) nedeniyle infeksiyon hastalıkları kliniklerine başvurabilirler ve hastalık ileri yaşta da NBA nedeni olarak karşımıza çıkabilir.

Anahtar Kelimeler: Nedeni bilinmeyen ateş, Erişkin Still hastalığı

SUMMARY

A Cause of Fever of Unknown Origin: A Case of Adult Onset Still's Disease

Adult onset Still's disease is rare syndrome consisting of recurrent fever, rash, artralgia or arthritis. A sixty-five years old female was admitted to the hospital for high fever with one month duration, accompanied with fatique and lack of appetite. Findings of physical examination, laboratory test results and radioghraphic evaluations were negative for infectious diseases, malignancy and immunological disorders. The diagnosis of Still's disease was made on the clinical findings and exclusion of other possible diseases. High serum ferritin value was a key factor in making the diagnosis. The patients with Still's disease can apply to the infectious diseases department because of the fever of unknown origin (FUO) and this disorder can be the cause of FUO in the elderly as well as in the younger population.

Key Words: Fever of unkown origin, Adult Still's disease

#Bu olgu sunumu XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi'nde bildiri olarak sunulmuştur.

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Gül Ruhsar YILMAZ

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2. İnfeksiyon Hastalıkları

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Cebeci-ANKARA

e-mail: ruhsar6@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 23.07.2006   Kabul Tarihi: 16.01.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.