<< Geri Yazdır
Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropenik Atakların Değerlendirilmesi

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropenik Atakların Değerlendirilmesi

Kemalettin AYDIN*, Mustafa YILMAZ**, Mehmet SÖNMEZ**, Firdevs AKSOY*, Gürdal YILMAZ*,
Elif AKDOĞAN**, Ebru SÖZEN*, H. Rahmet ÇAYLAN*, Ahmet DURMUŞ**, Nurgun SUCU*,
İftihar KÖKSAL*, Serdar Bedii OMAY**, Ercüment OVALI**


  * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

** Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı, Trabzon

ÖZET

Hematolojik maligniteli nötropenik hastalarda en önemli morbidite ve mortalite nedeni infeksiyonlardır. Bu hastalarda antibiyotik tedavisinin geciktirilmesi mortaliteyi arttıracağı için hızlı bir fizik muayene, klinik ve mikrobiyolojik değerlendirmenin ardından ampirik olarak geniş spektrumlu, bakterisidal etkili, yüksek doz antibiyotik başlanması gereklidir. Bu çalışmada Mart 2003-Kasım 2005 tarihleri arasında, prospektif olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği'nde izlenen 133 hematolojik maligniteli hastada gelişen 217 febril nötropeni atağı değerlendirilmiştir. Bu atakların 102'sinde piperasilin/tazobaktam, 91'inde ise sefepim amikasinle kombine edilmiş olup, diğerlerinde değişik kombinasyonlarla tedaviye başlanmıştır. Atakların %18.4'ü mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış infeksiyon, %27.6'sı klinik olarak tanımlanmış infeksiyon, %53.9'u orijini bilinmeyen ateş olarak sınıflandırılmıştır. Piperasilin/tazobaktam ile amikasin kombinasyonundaki başarı oranı 43/102 (%42.1), sefepimle amikasin kombinasyonundaki başarı oranı 46/91(%50.5) olarak bulunmuştur.Yapılan modifikasyonlar sonrasında piperasilin/tazobaktam ile amikasin kombinasyonundaki başarı oranı %90.1, sefepimle amikasin kombinasyonundaki başarı oranı %85.7 idi. Her iki tedavi grubu istatistiksel olarak karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p= 0.266).

Anahtar Kelimeler: Hematolojik malignite, Febril nötropenik, Tedavi

SUMMARY

The Evaluation of Febrile Neutropenic Episodes in Patients with Hematologic Malignancies

Infections remain the major cause of morbidity and mortality among neutropenic patients with hematologic malignancies. As the delay of antibiotic treatment in such patients increases mortalility, it is necessary, after clinical and microbiological assessment and physical examination, to administer empirical antimicrobial agents. The antibiotic must be with high dosage, wide spectrum and bactericidal effect. One hundred thirty three consecutive neutropenic patients with hematologic malignancies were admitted to the Department of Hematology of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine between March 2003 and November 2005. A total of 217 febrile neutropenic episodes were treated; 102 febrile episodes with piperacilline-tazobactam plus amikacin, and 91 episodes with cefepime plus amikacin were treated. Microscopically documented infections were found in 18.4%, other clinically documented infections in 27.6%, and fever of unknown origin in 53.9% of the febrile episodes. Piperacilline-tazobactam plus amikacin was successful in 43 of 102 episodes (42.1%), and cefepime plus amikacin was successful in 46 of 91 episodes (50.5%). After modifications, piperacilline-tazobactam plus amikacin success rate was 90.1%, cefepime plus amikacin success rate was 85.7%. The empirical regimen of cefepime plus amikacin was equivalent to piperacillin-tazobactam plus amikacin in febrile adult hematology patients with severe neutropenia (p= 0.266).

Key Words: Hematologic malignancies, Neutropenia, Febrile, Treatment

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Kemalettin AYDIN

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TRABZON

e-mail: kemalettinaydin@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 11.09.2006   Kabul Tarihi: 09.02.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.