<< Geri Yazdır
Üniversite Hastaneleri Tüberküloz Laboratuvarlarının Durumu: Anket Çalışması Sonuçları

Üniversite Hastaneleri Tüberküloz Laboratuvarlarının Durumu: Anket Çalışması Sonuçları

J. Sedef GÖÇMEN*, Altan AKSOY*, Suna GEDİKOĞLU**


  * Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE
** Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA

ÖZET

Üniversite hastaneleri tüberküloz laboratuvarlarının durumuyla ilgili verileri toplamak amacıyla 1998, 2002 ve 2006 yıllarında anket çalışmaları yapılmıştır. Anketlerde; laboratuvarların fiziki koşulları, cihaz donanımları, personel bilgileri, uygulanan tanısal yöntemler, karşılaşılan sorunlar sorgulanmıştır. Yazıda üç ayrı anket sonucu karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Yıllar içinde diğer laboratuvar birimlerinden ayrı mekan ve özellikle biyogüvenlik kabinine sahip tüberküloz laboratuvarı sayısının artmış olduğu belirlenmiştir. Laboratuvarlarda kullanılan dezenfeksiyon uygulamalarında belirgin farklılıklar tespit edilmiştir. Basilin belirlenmesinde konvansiyonel yöntemler yaygın olarak kullanılmakla beraber otomatize sistemlerin kullanımı yıllar içinde artış göstermiştir. Aynı şekilde moleküler testlerin kullanımı da artmış ve bunlar arasında en sık kullanılan yöntemin polimeraz zincir reaksiyonu olduğu görülmüştür.

Laboratuvarların fiziki koşullarının standartlara uygun olduğu ve çağın gereklerine uygun tanısal testlerin kullanıldığı ancak dezenfeksiyon uygulamaları konusunda belirli standart bir yöntemin kullanılmadığı tespit edilmiştir. Gün geçtikçe yaygınlaşan moleküler yöntemlerin kullanımında ulusal tüberküloz kontrol programının önerilerine uygun bir yapılanmaya gidilmesinin daha doğru olacağı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Üniversite, Laboratuvar, Anket

SUMMARY

A View from Tuberculosis Laboratories of University Hospitals: The Results of A Questionnaire Study

A questionnaire study was performed to collect data about tuberculosis laboratories of university hospitals. Data including the physical conditions, equipment hardware, personnel knowledge, diagnostic methods applied, and the problems of the laboratories were collected by the help of a survey form in 1998, 2002 and 2006.

The number of the tuberculosis laboratories which were separated and had a biosafety cabin was increased in years. Disinfection policy of the laboratories showed a great institutional variation. An increase in automated systems to detect bacilli was detected whereas conventional methods were the widespread method. At the same time, molecular tests were used increasingly and while polymerase chain reaction was the most common method.

Although physical conditions and diagnostic tests of laboratories were compatible with the standards, there was no standard method for disinfection policy. It was thought that the use of moleculer methods which were prepared according to national tuberculosis controll programme was more proper.

Key words: Tuberculosis, University, Laboratory, Questionnaire

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. J. Sedef GÖÇMEN

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AnabilimDalı

KIRIKKALE

e-mail: jsedef@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 25.01.2007   Kabul Tarihi: 05.04.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.