<< Geri Yazdır
Akut Brusellozlu Hastalarda Serum Sitokin Düzeylerinin C-Reaktif Protein ve Eritrosit Sedimentasyon Hızı ile İlişkisi

Akut Brusellozlu Hastalarda Serum Sitokin Düzeylerinin C-Reaktif Protein ve
Eritrosit Sedimentasyon Hızı ile İlişkisi

Neşe ATEŞ ARICA*, F. Şebnem ERDİNÇ*, Günay ERTEM*, Cemal BULUT*, M. Arzu YETKİN*,
Ufuk ÖNDE**, Behiç ORAL*, A. Pekcan DEMİRÖZ*


  * Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

** Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA

ÖZET

Bruselloz, dünyada ve ülkemizde yaygın olarak görülen bir zoonozdur. Brusella infeksiyonunda etkili immün yanıt, Th1 hücresel immünite aracılığıyla olmaktadır. Brusellozun patogenezinde, sitokinlerin önemli bir role sahip oldukları ve Th1/Th2 dengesinin hastalığa duyarlılık ya da dirençte önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Bu çalışmada, sağlıklı kontrol grubunda ve akut bruselloz tanısı konulan hastalarda, serum interferon-gama (IFN-g), interlökin-12 (IL-12) ve IL-6 düzeylerine bakılarak, iki grup arasındaki farkın belirlenmesi ve hasta grubunda, bu sitokinlerin eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamıza, Ağustos 2002-Ağustos 2006 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde akut bruselloz tanısı ile izlenen 50 hasta alındı. Kontrol grubu olarak, akut veya kronik herhangi bir hastalığı olmayan 31 sağlıklı birey alındı. Hasta ve kontrol gruplarında, ortalama serum IFN-g, IL-6 ve IL-12 düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05). Brusellozlu hasta grubundaki IFN-g, IL-6, IL-12 düzeyleri ile ESH ve CRP değerleri arasındaki ilişkiye bakıldığında; CRP ile IFN-g, IL-12 ve ESH arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (r= 0.31, p< 0.05; r= 0.31, p< 0.05; r= 0.53, p< 0.01). Ayrıca IFN-g ile IL-12 arasında (r= 0.62, p< 0.01) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu. Serum sitokin düzeyleri ile ESH arasında; IL-6 ile diğer sitokinler, ESH ve CRP arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p> 0.05). Sonuç olarak, akut brusella infeksiyonunda, anlamlı derecede yüksek bulunan IFN-g, IL-6 ve IL-12 düzeyleri, sitokinlerin bu hastalığın patogenezindeki rolünü desteklemektedir. Brusellozun patogenezinde sitokinlerin rolünün daha iyi anlaşılabilmesi için farklı klinik evrelerdeki daha fazla sayıda hastada, serum sitokin düzeylerinin araştırılacağı daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Sitokinler, Patogenez

SUMMARY

Serum Cytokine Levels in Acute Brucellosis and Their Relation with C-Reactive Protein and Erythrocyte Sedimentation Rate

Brucellosis is a common disease, seen worldwide and in our country as well. Effective immune response is mediated by Th1 cells in brucellosis. Cytokines are thought to have an important role in the pathogenesis of brucellosis and the Th1/Th2 balance may be involved in the susceptibility or resistance to the disease. The aim of this study was to detect the difference of serum interferon-gamma (IFN-g), interleukin-6 (IL-6) and IL-12 levels between patients with acute brucellosis and the control group and to investigate the correlation between those cytokines, C-reactive-protein (CRP) and erythrocyte sedimentation rate (ESR) in acute brucellosis patients. Fifty patients with acute brucellosis followed between August 2002 and August 2006 in Ankara Research and Training Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department were included to our study. The control group included 31 healthy persons. The mean serum IFN-g, IL-6, and IL-12 levels in patients with acute brucellosis were higher than the control group and the difference between the two groups was statistically significant (p< 0.05). In acute brucellosis group, for CRP, we found positive correlation with IFN-g, IL-12 and ESR (r= 0.31, p< 0.05; r= 0.31, p< 0.05; r= 0.53, p< 0.01, respectively). Also there was a positive correlation between IL-12 and IFN-g (r= 0.62, p< 0.01). There was no significant correlation between ESR and the cytokines. For IL-6, there was not any significant correlation with the other cytokines, ESR and CRP (p> 0.05). In conclusion, significantly high levels of IFN-g, IL-6 and IL-12 in acute brucellosis implies the role of those cytokines in the pathogenesis of that infection. Further studies including more patients at different stages of the disease would be helpful to understand the precise role of cytokines in brucellosis pathogenesis.

Key Words: Brucellosis, Cytokines, Pathogenesis

Yazışma Adresi:

Dr. Neşe ATEŞ ARICA

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

ANKARA

e-mail: drneseaa@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 03.02.2007   Kabul Tarihi: 24.04.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.