<< Geri Yazdır
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde İzole Edilen Enterokok İzolatlarının Üç Yıllık Değerlendirmesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde İzole Edilen
Enterokok İzolatlarının Üç Yıllık Değerlendirmesi

Füsun CÖMERT*, Canan KÜLAH*, Özlem EROĞLU*, Elif AKTAŞ*


* Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ZONGULDAK

ÖZET

Bu çalışmada Ocak 2002-Nisan 2005 tarihleri arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda çeşitli klinik örneklerden izole edilen enterokok türlerinin tanımlanması ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 222 izolat dahil edilmiştir. API 20 Strep (Biomérieux, Fransa) kullanılarak izolatların 115'inin tür tayini yapılmıştır. Penisilin, streptomisin, gentamisin, vankomisin ve teikoplanin için antibiyotik duyarlılık testi disk difüzyon yöntemi ile yapılmış, yüksek düzey aminoglikozid direncinin (YDAD) belirlenmesi için streptomisin 300 µg ve gentamisin 120 µg diskleri kullanılmıştır. Tür tayini yapılan 115 izolatın 77 (%67.3)'si Enterococcus faecalis, 31 (%26.9)'i Enterococcus faecium, üçü Enterococcus casseliflavus (%2.6) ve biri Enterococcus durans (%0.9) olarak belirlenmiştir. Üç izolat (%2.6) için kullanılan sistem ile tür belirlemesi yapılamamıştır. Penisilin direnci, izolatlar genelinde %50 iken, E. faecalis izolatlarında %40.2, E. faecium izolatlarında ise %70.9 olarak saptanmıştır. İzolatların genelinde YDAD, streptomisin ve gentamisin için sırasıyla %54.9 ve %46.8 olarak belirlenmiştir. İzolatların 21 (%9.4)'inde streptomisin ve gentamisin direnci birlikte bulunmuştur. İzolatların hepsi vankomisin ve teikoplanine duyarlı bulunmuştur. İzolatlarda beta-laktamaz üretimi gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Enterokoklar, Antibiyotik direnci, Aminoglikozid

SUMMARY

Evaluation of Enterococcus Isolates Isolated in Three Years Period at Zonguldak Karaelmas University Hospital

The aim of the study was to identify Enterococcus isolates to species level from various samples obtained at Zonguldak Karaelmas University, Research and Application Hospital Clinical Microbiology Laboratory, between January 2002 and April 2005 and to evaluate their antimicrobial resistance profile. A total of 222 isolates were investigated. One hundred and eighteen isolates were identified at species level by using API 20 Strep identification system. Kirby-Bauer disc diffusion method was used for the determination of penicillin, streptomycin, gentamicin, vancomycin and teicoplanin susceptibility. Streptomycin 300 µg and gentamicin 120 µg discs were used to determine high-level resistance to aminoglycosides. Seventy-seven of the 115 isolates were identified as Enterococcus faecalis (67.3%), 31 as Enterococcus faecium (26.9%), three as Enterococcus casseliflavus (2.6%) and one as Enterococcus durans (0.9%). Three isolates couldn't be identified (2.6%) with the mentioned system. Resistance to penicillin was 50% for the total isolates while it was 40.2% for E. faecalis and 70.9% for E. faecium strains. In all strains high-level resistance to aminoglycosides for streptomycin and gentamicin were 54.9% and 46.8%, respectively. Resistance to both streptomycin and gentamicin was determined in 21 of the total strains (9.4%). All strains were susceptible to vancomycin and teicoplanin. No beta-lactamase producing isolates were detected.

Key Words: Enterococci, Antimicrobial resistance, Aminoglycosides

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Füsun CÖMERT

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kozlu-ZONGULDAK

e-mail: fusbeg@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 22.03.2006   Kabul Tarihi: 01.02.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.