<< Geri Yazdır
Sivas İl Merkezinde Bulunan Hamamlarda Legionella Türlerinin Araştırılması

Sivas İl Merkezinde Bulunan Hamamlarda Legionella Türlerinin Araştırılması

Ahmet ALİM*, Zehra DOĞAN TOMUL**, Ahmet D. ATAŞ***, Turabi GÜNEŞ****


      * İl Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdürlüğü,

    ** Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, SİVAS

  *** Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, YOZGAT

**** Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, SİVAS

ÖZET

Legionella türleri, su olan her çevrede bulunması olası bakterilerdir ve su ekosisteminin bir parçasıdır. Pek çok salgın kontamine sıcak su sistemleriyle bağlantılıdır. Sıcaklık, Legionella türlerinin çoğalması için önemli bir kriterdir ve bakteri daha çok termal sularda ve sıcak su tanklarında bulunmuştur. Sivas il merkezinde bulunan sekiz hamamdan alınan toplam 64 adet su örneği Legionella spp. varlığı yönünden incelenmiştir. Temmuz 2005 tarihinde yapılan bu çalışmada, alınan su örnekleri filtrasyon ile yoğunlaştırılmış ve süzüntüye dekontaminasyon (düşük pH) işlemi uygulanmıştır. Daha sonra örnekler "buffered charcoal yeast exract (BCYE)" agara ve seçici GVPC agar ile MWY agara ekilmiştir. Bütün plaklar 36°C'de ve %90 nemli atmosferde 10 gün inkübasyona bırakılmış ve günlük olarak kontrol edilmiştir. Plaklarda üreyen şüpheli kolonilere; oksidaz, katalaz, jelatinaz, beta-laktamaz, autofloresans, hipurat hidrolizi, nitrat redüksiyonu testleri uygulanmış ve son olarak da Legionella lateks kiti (Oxoid) ile kontrol edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda hiçbir örnekte Legionella spp. üretilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Legionella, Hamam, Lejyoner hastalığı

SUMMARY

Investigation of Legionella spp. from the Turkish Baths in Sivas

Legionella species are bacteria possibly found in every water environment and they are a part of ecocystem of water. The heat is an important criterion for amplification of bacterium and Legionella spp. were found more in hot springs water, hot water tanks. Plenty of outbreaks are connected with the systems of hot water. In this study, we investigated a total of 64 water samples for the presence of Legionella spp. The samples were collected from eight public baths in Sivas city center in July 2005. The water samples concentrated via filtration and decontamination (low pH) procedures were applied to the filtrates. After using a low pH method, the samples were cultured on BCYE and selective medium GVPC and MWY medium. All plates were incubated at 36°C in 90% humidified atmosphere for 10 days and examined daily. Oxidase, catalase, gelatinase, beta-lactamase, autofluorescence, hippurate hydrolysis and nitrate reduction methods are used for characterizing of Legionella-like organisms. Suspected colonies were confirmed by Legionella latex kit (Oxoid). As a result, Legionella spp. could not be isolated from the samples in this study.

Key Words: Legionella, Public baths, Legionnaires' disease

Yazışma Adresi:

Dr. Ahmet ALİM

İl Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdürlüğü

Mevlana Caddesi SİVAS

e-mail: alim58@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 24.06.2006   Kabul Tarihi: 01.03.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.