<< Geri Yazdır
Kronik Viral Hepatit B Hastalarında Fibrozisi Saptamada Noninvaziv Yöntemlerin Değerlendirilmesi

Kronik Viral Hepatit B Hastalarında Fibrozisi Saptamada
Noninvaziv Yöntemlerin Değerlendirilmesi

Cemal BULUT*, M. Arzu YETKİN*, Muzaffer ÇAYDERE**, F. Şebnem ERDİNÇ*, Sami KINIKLI*,
Necla TÜLEK***, Hüseyin ÜSTÜN**, Ali Pekcan DEMİRÖZ*


    *  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

  **  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, ANKARA

***  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

SAMSUN

ÖZET

Kronik viral hepatitli hastalarda gelişen fibrozisi saptamada noninvaziv yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada aspartat aminotransferaz (AST)/trombosit oranı (APRI), yaş platelet indeksi (AP indeks), FIB-4 skoru ve AST/alanin aminotransferaz (ALT) oranı gibi noninvaziv yöntemlerin kronik hepatit B (KHB) hastalarında gelişen belirgin fibrozisi saptamadaki duyarlılık ve özgüllükleri araştırılmıştır. Bu retrospektif çalışmaya 80 (%70)'i erkek, 34 (%30)'ü kadın olmak üzere 114 KHB hastası alınmıştır. Karaciğer biyopsilerinde Sheurer fibrozis skorunun 2 ve üzerinde olması belirgin fibrozis olarak kabul edilmiştir. Bu testlerin sonuçları karaciğer biyopsi sonucuyla karşılaştırılmıştır. Belirgin fibrozis 34 hastada saptanmıştır. İleri yaş, yüksek serum AST ve gama-glutamil transpeptidaz değerleriyle düşük trombosit sayısı belirgin fibrozisin göstergeleri olarak bulunmuştur (p< 0.05). Bu parametreler çok değişkenli analizde incelendiğinde yaşın bağımsız risk faktörü olduğu görülmüştür (p< 0.001). Belirgin fibrozisli hastalarda ortalama APRI skoru, AP skoru ve FIB-4 indeksinin yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p< 0.05). Hastalarda belirgin fibrozisin saptanmasında FIB-4 skoru, AP indeksi, APRI skoru ve AST/ALT oranı için ROC eğrisi altında kalan alan sırasıyla 0.827, 0.788, 0.729 ve 0.580 olduğu görülmüştür. FIB-4 indeksi hastaların %75'inde, AP indeksi %77'sinde, APRI indeksi %33'ünde AST/ALT oranı %67'sinde belirgin fibrozisin varlığını veya yokluğunu doğru olarak saptamıştır. Çalışmamız sonucunda belirgin fibrozisin varlığını veya yokluğunu göstermede en iyi sonuçlar FIB-4 ve AP indeksinde saptanmıştır. Yaşın fibrozisi belirlemede önemli bir faktör olduğu, bu nedenle yaşı içeren testlerin daha başarılı olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit B, Karaciğer biyopsi, Fibrozis, Tanı

SUMMARY

Assessment of Noninvasive Methods for Prediction of Fibrosis in Patients with Chronic Hepatitis B

Noninvasive markers of liver fibrosis have been most extensively studied. The aim of this study was to evaluate and compare the diagnostic accuracies of some of these simple fibrosis tests, aspartate aminotrasferase platelet ratio (APRI), age platelet (AP) index, FIB-4 score and aspartate aminotrasferase (AST)/alanin aminotrasferase (ALT) ratio (AAR) in patients with chronic hepatitis B (CHB). Eighty male and 34 female patients were included into the study. Liver biopsy of CHB patients were evaluated histologically and significant fibrosis was defined with Scheurer fibrosis score 2 or more. All these test results were compared with liver histology. Significant fibrosis was detected in 34 patients. Older age, high serum AST and gama-glutamil transferase levels and low platelet count were found as a predictive risk factors for signficant fibrosis (p< 0.05). Only older age was found independent risk factor by multivariate analysis (p< 0.001). In patients with significant fibrosis, high levels of mean FIB-4 score, AP index and APRI were detected (p< 0.05). Area under receiver operating characteristic (ROC) curve of FIB-4 score, AP index, APRI and AAR for predicting significant fibrosis were 0.827, 0.788, 0.729 and 0.580, respectively. Existance or exclusion of significant fibrosis was reliably predicted by FIB-4 score, AP index, APRI and AAR in 75%, 77%, 33% and 67% of the patients, respectively. In conclusion, FIB-4 score and AP index were found to be the most suitable scores for predicting existance or exclusion of significant fibrosis in CHB patients. Age was found to be a significant factor indicating the presence of fibrosis, therefore it was thought that, scores using age as a component, might be more succesfull for predicting fibrosis.

Key Words: Hepatitis B, Chronic, Biopsy, Fibrosis, Diagnosis

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Cemal BULUT

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

06340 Cebeci-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 21.12.2006   Kabul Tarihi: 05.04.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.