<< Geri Yazdır
İzole Anti-HBc IgG Pozitifliği Olan Hastalarda "Occult Hepatit B" Sıklığı

İzole Anti-HBc IgG Pozitifliği Olan Hastalarda "Occult Hepatit B" Sıklığı

Neşe DEMİRTÜRK*, Tuna DEMİRDAL*, Zafer ÇETİNKAYA**, Selim BADUR***, Hüseyin FİDAN****,
Derya ÖNEL***, Semiha ORHAN*


      * Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

    ** Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AFYON

  *** İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

**** Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, AFYON

ÖZET

Gizli, bir başka deyişle "occult" hepatit B (OHB), serumda hepatit B yüzey antijeni (HBsAg)'nin yokluğuna karşın, hepatit B virüs (HBV)-DNA pozitifliğinin olması şeklinde tanımlanır. OHB infeksiyonunu düşündürecek serolojik göstergelerden biri izole hepatit B "core" antikoru (anti-HBc IgG) pozitifliğidir. Bu çalışmada, cerrahi müdahale öncesinde HBV serolojik belirleyicileri araştırılan hastalardan, izole anti-HBc IgG pozitifliği saptananlar arasında OHB prevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, iki yıllık periyodda, cerrahi müdahale öncesinde anestezi polikliniğine başvurarak hepatit serolojileri araştırılan hastalar arasında, izole anti-HBc IgG pozitifliği olanlar dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların tümünde alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransaminaz (AST) ve gama-glutamil transpeptidaz (GGT) değerleri, ELISA ile antihepatit C virüs (HCV) antikoru ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonuyla HBV-DNA araştırıldı. OHB saptanan hastaların serum örneklerinde DNA ekstraksiyonu yapılarak S geni mutasyonu olup olmadığına bakıldı. Çalışma sonunda anestezi polikliniğine başvuran 465 hastanın 56 (%12)'sında izole anti-HBc IgG pozitifliği olduğu tespit edildi. Bu hastalardan 39'u çalışmaya dahil edildi. Otuzunda (%76.9) izole anti-HBc IgG pozitifliği doğrulandı ve 6 (%20)'sında OHB tespit edildi. OHB tespit edilen hastaların hiçbirinde S geni mutasyonu saptanmadı. Sonuç olarak; çalışmamızda OHB prevalansı literatürle uyumlu bulunmuştur. OHB saptanan hastaların hiçbirinde S geni mutasyonu saptanmamış olması, patogenezde yüzey antijeni mutasyonları dışında başka faktörlerin de etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, Prevalans, Patogenez

SUMMARY

Occult Hepatitis B Prevalence Among the Patients with Isolated Anti-HBc IgG Positivity

Occult hepatitis B (OHB) is defined by the presence of hepatitis B virus (HBV)-DNA in the serum in absence of HBV surface antigen (HBsAg). Isolated hepatitis B core antibody (anti-HBc IgG) positivity in the serum may represent OHB infection. The aim of this study was to investigate OHB prevalence among the patients who were tested for HBV serological markers before operation. During two years period, the patients attending to department of anesthesiology for pre-operation HBV serological control were evaluated. Among these patients, subjects in whom isolated anti-HBc IgG positivity was detected were included in the study. Alanine aminotransferase (ALT), aspartat aminotransferase (AST), gamma-glutamil transpeptidase (GGT), antihepatitis C virus (HCV) antibody (by using ELISA), serum HBV-DNA levels (by using real-time polymerase chain reaction) were tested in all subjects. HBV "S" gen region mutation was investigated in all serum samples of patients detected as OHB. At the end of the study, we found that 465 patients admitted to department of anesthesiology during two years. Isolated anti-HBc IgG positivity was found in 56 (12%) of them. Thirty nine of the patients with isolated anti-HBc IgG positivity, were included in the study. In 30 (76.9%) of them isolated anti-HBc IgG positivity was confirmed and in six (20%) of them OHB was found. In none of the patients with OHB, HBV "S" gen region mutation was determined. In conclusion; OHB prevelance determined in this study is concordant to the literature. According to our results, different probable mechanisms, except for "S" gen region mutation, may cause OHB.

Key Words: Hepatitis B, Chronic, Prevalence, Pathogenesis, Serology

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Neşe DEMİRTÜRK

Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

Anabilim Dalı

Pembe Hastane

03200 AFYON

e-mail: nesed60@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 25.07.2006   Kabul Tarihi: 16.01.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.