<< Geri Yazdır
Grip Benzeri Semptomlarla Başvuran Hastalarda Viral Etkenlerin Araştırılması

Grip Benzeri Semptomlarla Başvuran Hastalarda Viral Etkenlerin Araştırılması

Gürdal YILMAZ*, Kemalettin AYDIN*, Rahmet ÇAYLAN**, Ebru Emel SÖZEN*,
Gönülden AKTOZ BOZ***, İftihar KÖKSAL*


    * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

TRABZON

  ** Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA

*** Akçaabat Devlet Hastanesi, TRABZON

ÖZET

Grip; influenza virüslerinin neden olduğu, bulaşıcı bir infeksiyon hastalığıdır. Respiratuar sinsityal virüs  (RSV), parainfluenza virüsleri, adenovirüs, rinovirüs, koronavirüs gibi çeşitli virüsler de influenza benzeri semptomlarla infeksiyon oluşturmaktadır. Çalışmamızda, hastanemize Ekim 2001-Nisan 2002 ve Ekim 2003-Nisan 2004 tarihleri arasında grip benzeri semptom ve klinik bulgularla başvuran hastalar değerlendirildi. Nazofarengeal aspirat ve serum örneklerinde viral antijenler ve antikorlar immünfloresan yöntemiyle araştırıldı. Birinci dönemde değerlendirmeye alınan 37 hastanın %48.6'sında, ikinci dönemde 25 hastanın %44'ünde etyolojik ajan tespit edildi. İlk dönemde %61.1 influenza B, %22.2 influenza A, %16.7 RSV saptanırken, ikinci dönemde %45.5 influenza A, %27.3 RSV, %18.2 influenza B ve %9.1 parainfluenza virüs tip 1 saptandı. Hastalarda en fazla karşılaşılan semptomlar halsizlik, ateş, terleme, baş ve kas ağrısı, öksürük, göz yaşarması, ses ve tat değişiklikleriydi. Semptomların devam etme süresi etyolojik ajanın tespit edildiği grupta 6.8 ± 3.1 gün iken, etyolojik ajan tespit edilemeyen grupta 4.6 ± 2.4 gün idi. Sonuçlarımız, baskın influenza virüs tipinin yıldan yıla değiştiğini göstermektedir. Hızlı, güvenilir ve kolay bir test olan immünfloresan yöntem, viral etkenlerin tespitinde önemlidir. Ancak, hastalık semptomlarının ve vireminin belirgin olmadığı ve kısa sürdüğü durumlarda etken tespiti zorlaşmaktadır. Etken tespiti ve iyi bir klinik gözlem, grip benzeri semptomlarla başvuran hastalarda bakteriyel infeksiyonlara yönelik uygunsuz antibiyoterapiyi önlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Grip, İnfluenza virüs, İmmünfloresan yöntem

SUMMARY

An Investigation of Viral Agents in Patients Presenting with Flu-Like Symptoms

Flu, is an infectious disease caused by influenza viruses. Various different viruses, such as respiratory syncytial virus (RSV), parainfluenza virus, adenovirus, rhinovirus and coronavirus constitute infection with flu-like symptoms. In our study, the patients who applied to our hospital with flu-like symptoms and clinical findings between October 2001 to April 2002 and October 2003 to April 2004 were evaluated. Viral antigens and antibodies in the nasopharyngeal aspirates and serum samples were investigated by immunofluorescent technique. In our study we determined etiological agents in 48.6% of 37 patients evaluated in the period I, and in 44% of 25 patients in the period II. In the first period, influenza B was determined as 61.1%, influenza A as 22.2% and RSV as 16.7%, while in the second period influenza A was determined as 45.5%, RSV as 27.3%, influenza B as 18.2% and parainfluenza type 1 as 9.1%. The most frequently encountered symptoms in patients were fatigue, fever, sweating, headache and muscle pain, coughing, running eyes, and sound and taste changes. Duration of symptoms was 6.8 ± 3.1 days in the group in which the etiological agent was identified and 4.6 ± 2.4 days in the group in which the etiological agent could not be determined. Our findings show that the dominant influenza virus type varies from year to year.  Immunofluorescence, a rapid, reliable and simple test, is important in the identification of viral agents. However, agent identification becomes difficult in situations in which disease symptoms and viremia are not obvious and are short-lived. Agent identification and good clinical observation prevent inappropriate antibiotherapy aimed at bacterial infections in patients presenting with flu-like symptoms.

Key Words: Human flu, Influenza, Influenza A virus, Immunofluorescence technique

Yazışma Adresi:

Dr. Gürdal YILMAZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TRABZON

e-mail: gurdalyilmaz53@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 25.08.2006   Kabul Tarihi: 14.04.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.