<< Geri Yazdır
Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Fusidik Asit ve Trimetoprim-Sülfametoksazole Duyarlılığının Disk Difüzyon Yöntemi ile Araştırılması

Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Fusidik Asit ve
Trimetoprim-Sülfametoksazole Duyarlılığının Disk Difüzyon Yöntemi ile Araştırılması

Serap İSKENDER*, Gürdal YILMAZ*, Kemalettin AYDIN*, Nurgün SUCU*, Gönülden AKTOZ BOZ*,
Rahmet ÇAYLAN*, İftihar KÖKSAL*


* Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

TRABZON

ÖZET

Hastane ve toplum kökenli infeksiyonların en önemli nedenlerinden biri olan Staphylococcus aureus'a karşı gelişen direnç nedeniyle, bu mikroorganizmanın yaptığı infeksiyonların tedavisinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Metisiline dirençli S. aureus (MRSA) infeksiyonlarının tedavisinde glikopeptid antibiyotikler ve bu antibiyotiklere alternatif olarak da fusidik asit ve trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ) kullanılabilecek antibiyotiklerdir. Bu çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen 292 MRSA suşunun fusidik asit ve TMP-SMZ'ye karşı duyarlılıkları disk difüzyon testi kullanılarak araştırılmıştır. Bu suşların %82.2 (240/292)'si fusidik asite, %92.5 (270/292)'i TMP-SMZ'ye duyarlı saptanmıştır. MRSA infeksiyonlarında, bu antibiyotikler özellikle uzun süreli ve ardışık tedavi kullanılması gereken durumlarda alternatif ajanlar olarak görünmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, MRSA, Fusidik asit, Trimetoprim-sülfametoksazol

SUMMARY

Investigation of Susceptibility of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Strains to Fusidic Acid and Trimethoprim-Sulfamethoxazole with Disc Diffusion Method

Development of resistance to Staphylococcus aureus which is one of the most important reasons of hospital and community acquired infections, causes difficulties in treatment of infections caused by this microorganism. Glycopeptide antibiotics and alternative agents including fusidic acid and trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX) can be used to treat methicillin resistant S. aureus (MRSA) infections. In this study, 292 MRSA strains, isolated from various clinical specimens of hospitalized patients in Karadeniz Technical University Medical Faculty Farabi Hospital, were evaluated for their susceptibilities to fusidic acid and TMP-SMX by disk diffusion method. Susceptibility rates were 82.2% (240/292) for fusidic acid and 92.5% (270/292) for TMP-SMX. These antibiotics seem to be alternative agents especially for long term and consecutive treatment of MRSA infections.

Key Words: Staphylococcus aureus, Methicillin resistance, Fusidic acid, Trimethoprim-sulfamethoxazole

Yazışma Adresi:

Dr. Serap İSKENDER

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TRABZON

e-mail: iskenderserap@yahoo.com.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 15.06.2006   Kabul Tarihi: 01.03.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.