<< Geri Yazdır
Flukonazole Dirençli Bir Rekürren Kandida Özefajiti Tedavisinde Kaspofungin

Flukonazole Dirençli Bir Rekürren Kandida Özefajiti Tedavisinde Kaspofungin

Çiğdem EROL*, Nuran SARI*, Dilek ARMAN*, Fatma ULUTAN*, Firdevs AKTAŞ*


* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Rekürren kandida özefajiti sıklıkla insan immünyetmezlik virüsü (HIV) ile infekte hastalarda gelişmektedir. HIV negatif hastalarda bazı risk faktörleri varlığında gelişen kandida özefajiti olguları da tanımlanmış olmakla birlikte sıklığı bilinmemektedir. Bu hasta popülasyonunda yapılmış az sayıdaki çalışmada da rekürren olgu tanımlanmamıştır. Diğer yandan flukonazole dirençli kandida özefajiti de yine yalnızca HIV ile infekte hastalarda bildirilmektedir. Bu yazıda, HIV ile infekte olmadığı gibi spesifik immünyetmezlik de saptanmayan hastada gelişen rekürren flukonazol dirençli kandida özefajiti olgusu sunulmaktadır. Her iki özefajit atağında da başlangıçta uygulanan flukonazol tedavisine yanıt alınamamış ve hasta kaspofungin ile tedavi edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rekürren kandida özefajiti, Özefajit, Kandida, Direnç, Flukonazol, Kaspofungin

SUMMARY

Caspofungin in Recurrent Fluconazole Resistant Candida Esophagitis Treatment

Recurrent candida esophagitis are usually seen in human immunodeficiency virus (HIV) infected patients. In HIV negative patients with some risk factors, candida esophagitis cases were also reported but its insidance is unknown. In small number of studies on this population, recurrent infection is not defined. Fluconazole resistant candida esophagitis is not reported in patients without HIV infection, either. In this case, a recurrent fluconazole resistant candida esophagitis in a patient, without HIV infection nor any specific immunodeficiency, is presented. As there was no response to fluconazole; both of the episodes described were treated with caspofungin.

Key Words: Esophagitis, Candida, Resistance, Fluconazole, Caspofungin

Yazışma Adresi:

Dr. Çiğdem EROL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve

İnfeksiyon Hastalıkları AnabilimDalı

06500 Beşevler-ANKARA

e-mail: ccatalyurekli@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 14.03.2006   Kabul Tarihi: 03.05.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.