<< Geri Yazdır
Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus ile Gelişen Ventilatörle İlişkili Pnömoni Olgularında Linezolid Kullanımı

Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus ile Gelişen
Ventilatörle İlişkili Pnömoni Olgularında Linezolid Kullanımı*

Büşra ERGÜT SEZER1, Murat DİZBAY1, Kevser ÖZDEMİR1, Ahmet MAHLİ2, Dilek ARMAN1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

* İlk 21 olguya ait bulgular 1. EKMUD Kongresi (24-28 Ekim 2007, Ankara)'nde sunulmuştur.

ÖZET

Giriş: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)'un etken olduğu hastane kökenli pnömoni ve özellikle ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) önemi artan infeksiyonlar arasında yer almaktadır. Rehberlerde MRSA'ya bağlı VİP şüphesi olduğunda, ampirik tedavi için linezolid veya vankomisin tedavisi önerilmektedir.

Hastalar ve Metod: Araştırmamızda Ekim 2005-Ocak 2008 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi anesteziyoloji ve reanimasyon, nöroloji ve nöroşirürji yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilasyon uygulanan hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiş, mikrobiyolojik olarak etkenin MRSA olduğu kanıtlanan VİP olguları çalışmaya alınmıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan 32 hastanın 3'ü erken dönemde (ilk 24 saat), 2'si ise altta yatan hastalıklarına bağlı olarak tedavi süresi tamamlanmadan kaybedilmiştir. On dört gün süreli tedavisi tamamlanan 27 hastanın tamamında 48-72 saatte yanıt alınmıştır. Kırk sekiz-yetmiş iki saatte kontrol kültür için örnek alınan 25 hastanın 23 (%92)'ünde bakteriyel eradikasyon sağlanmıştır. Tüm MRSA-VİP olguları  değerlendirildiğinde klinik başarı %84.4 (27/32), mikrobiyolojik eradikasyon %71.8 (23/32) olarak saptanmıştır.

Sonuç: Ülkemizde MRSA-VİP olgularında linezolid tedavisi ile ilgili klinik deneyimler henüz sınırlı olup, araştırmamız konu ile ilgili ilk seriyi oluşturmaktadır. Çalışmamızın sonucunda her ne kadar linezolid tedavisi ile MRSA-VİP olgularında yüksek klinik etkinlik ve infeksiyon kontrolü açısından erken eradikasyon sağlandığı görülse de, bu sonuçların kontrol grubunun da yer aldığı çok sayıda hasta ile yapılan prospektif çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal pnömoni, MRSA, Linezolid

SUMMARY

The Use of Linezolid in the Treatment of Ventilator-Associated Pneumonia Caused by
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus

Büşra ERGÜT SEZER1, Murat DİZBAY1, Kevser ÖZDEMİR1, Ahmet MAHLİ2, Dilek ARMAN1


1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Gazi,

Ankara, Turkey

2 Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, University of Gazi, Ankara, Turkey

Introduction: Hospital-acquired pneumonia, especially ventilator-associated pneumonia (VAP), caused by methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is considered among the important nosocomial infections. In the current guidelines, linezolid or vancomycin treatment is recommended in the empirical treatment of VAP when suspected from MRSA.

Patients and Methods: In our retrospective study, we analyzed the patients that have been applied mechanical ventilation in the anesthesiology and reanimation, neurology, and neurosurgery intensive care units between October 2005 and January 2008. The patients were diagnosed as VAP evidenced by MRSA isolation from the endotracheal aspirate cultures.

Results: Among the 32 patients, 3 of them died in the first 24 hours, and 2 of them succumbed to underlying diseases before the completion of treatment. Clinical improvement was observed in 48-72 hours in all of the 27 patients who completed 14-day linezolid treatment. Microbiological eradication was the case in 23 of 25 patients according to the endotracheal culture results obtained in the 48-72 hours of treatment. When all the patients are taken into consideration, clinical success was the result in 84.4% of the patients, and microbiological eradication was 71.8%.

Conclusion: In Turkey, the data about clinical experience of linezolid treatment in MRSA-VAP cases is very limited, and our study provides some data in this field. Our  results suggest that linezolid is effective in the treatment of MRSA-VAP cases due to its high clinical and microbiological effectiveness, however, these observations need to be supported with well planned controlled clinical studies.

Key Words: Nosocomial pneumonia, MRSA, Linezolid

Geliş Tarihi/Submission Date: 06/08/2008 - Kabul Ediliş Tarihi/Acceptation Date: 15/12/2008

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Büşra ERGÜT SEZER

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

06500 Beşevler, Ankara-Türkiye

E-posta: busra@ergut.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.