<< Geri Yazdır
HIV/AIDS Olgularının Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi

HIV/AIDS Olgularının Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Ayşe ERBAY1, Bircan KAYAASLAN1, Esragül AKINCI1, Pınar ÖNGÜRÜ1, Selim Sırrı EREN1,
Gökhan GÖZEL1, Nurhayat BAYAZIT1, Hürrem BODUR1


1 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Ankara, Türkiye

ÖZET

Giriş: İnsan immünyetmezlik virüsü (HIV) infeksiyonu önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.

Hastalar ve Metod: Bu çalışmada, 2001-2008 yılları arasında takip edilen 70 HIV ile infekte hastanın, epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların %87'si erkekti ve tanı konulduğunda ortalama yaş 40 (21-75 arasında) idi. Hastaların %47'sinde yurt dışında bulunma/yaşama öyküsü vardı. En sık bulaş yolu heteroseksüel cinsel ilişki idi (%80). Tanı konulduğunda ortalama CD4 sayısı 236 ± 257/mm3 (1-936 arasında) ve ortalama viral yük 6.6 x 107 ± 3.7 x 107/mm3 (323-2.3 x 108 arasında) idi. En sık görülen fırsatçı infeksiyonlar tüberküloz, Pneumocystis jiroveci pnömonisi ve oral kandidiyazdı. Hastaların 15 (%21.4)'i ilk başvurusunda, 5 (%7.1)'i de takip sırasında öldü. Ölen hastaların ilk başvurudaki CD4 sayıları yaşayan hastalarınki ile karşılaştırıldığında daha düşüktü.

Sonuç: Kliniğimizde takip edilen hastaların çoğu erkekti ve en sık bulaş yolu korunmasız heteroseksüel ilişki idi.

Anahtar Kelimeler: HIV, AIDS, Epidemiyoloji

SUMMARY

Evaluation of Epidemiological, Clinical and Laboratory Features of HIV/AIDS Cases

Ayşe ERBAY1, Bircan KAYAASLAN1, Esragül AKINCI1, Pınar ÖNGÜRÜ1, Selim Sırrı EREN1,
Gökhan GÖZEL1, Nurhayat BAYAZIT1, Hürrem BODUR1


1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Numune Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey

Introduction: Human immunodeficiency virus (HIV) infection is an important cause of morbidity and mortality.

Patients and Methods: We describe the epidemiologic and clinical characteristics of 70 HIV infected patients, followed between 2001 and 2008 in this study, retrospectively.

Results: Eighty seven percent of the patients were male, and mean age at the diagnosis was 40 years (range, 21-75). Forty-seven percent of the patients had a history of working abroad. Heterosexual intercourse was the most common (80%) route of transmission. The mean CD4 count was 236 ± 257/mm3 (range, 1-936) and mean viral load was 6.6 x 107 ± 3.7 x 107/mm3 (range, 323-2.3 x 108) at diagnosis. The most common opportunistic infections were tuberculosis, Pneumocystis Jiroveci pneumonia and oral candidiazis. Fifteen (21.4%) patients died at the first admission and 5 (7.1%) patients died during follow up. CD4 counts at the admission were lower in fatal cases compared to survived cases.

Conclusion: Most of the patients was male and the most common route of transmission was unsafe heterosexual intercourse.

Key Words: HIV, AIDS, Epidemiology

Geliş Tarihi/Submission Date: 11/09/2008 - Kabul Ediliş Tarihi/Acceptation Date: 22/12/2008

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Ayşe ERBAY

Belkıs Sokak No: 9/9

06660 Küçükesat, Ankara-Türkiye

E-posta: aerbay@ttmail.com, ayseerbay@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.