<< Geri Yazdır
Nozokomiyal Kandida İnfeksiyonları: Mikrobiyolojik ve Klinik Özellikleri

Nozokomiyal Kandida İnfeksiyonları: Mikrobiyolojik ve Klinik Özellikleri

Behice KURTARAN1, Ayşe Seza İNAL1, Aslıhan CANDEVİR1, Filiz KİBAR2, Yeşim TAŞOVA1,
Gülşah SEYDAOĞLU3, Neşe SALTOĞLU1, Hasan Salih Zeki AKSU1


1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı, Adana, Türkiye

3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

ÖZET

Giriş: Son yıllarda Candida'ya bağlı nozokomiyal infeksiyonlar önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Fungal infeksiyonların tanı ve tedavilerinin güç olması, sağlık maliyetini de artırmaktadır. Bu çalışma hastanemizdeki nozokomiyal kandida infeksiyonlarının sıklığını, etken Candida türlerini ve duyarlılık paternlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır.

Hastalar ve Metod: Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 1 Ocak 2004-30 Haziran 2004 tarihleri arasında yatarak izlenen ve Candida türüne bağlı nozokomiyal infeksiyonu olan hastalar dahil edilmiştir. Nozokomiyal infeksiyon tanısında CDC kriterleri kullanılmıştır. İnfeksiyon etkeni olarak izole edilen Candida suşları ID32C ile tür tayini ve ATB Fungus 2 (Biomerieux, Fransa) ile duyarlılık testlerine tabi tutulmuştur. Sonuçların analizinde SPSS versiyon 12.0 paket program kullanılmıştır. Grupların karşılaştırılmasında Student's t-test ve ki-kare testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan 160 hastanın 42 (%26.3)'sinde kandidemi, 104 (%65.0)'ünde üriner infeksiyon  ve 14 (%8.7)'ünde diğer nozokomiyal infeksiyonlar saptanmıştır. En sık görülen Candida türü C. albicans (%50.6) olup, bunu C. glabrata (%16.3), C. tropicalis (%16.3), C. parapsilosis (%10.0), C. krusei (%3.1), C. lusitaniae (%1.2) ve birer izolat ile C. kefyr, C. sake ve C. pulcherrima izlemiştir. Amfoterisin B'ye karşı direnç saptanmamıştır (MİK ≤ 1 µg/mL duyarlı). Flukonazole direnç oranı C. albicans için %4.3, albicans dışı türler için %15.6 olarak belirlenmiş, itrakonazol direnci ise C. albicans'ta %11.4, albicans dışı türlerde ise %26.5 gibi yüksek oranda bulunmuştur. Flukonazole dirençli 13 izolatın 12 (%92.3)'sinde itrakonazole çapraz direnç saptanmıştır.

Sonuç: Tespit ettiğimiz yüksek azol direnci azollerin klinikte uygunsuz kullanımının bir göstergesi olarak kabul edilebilir ve bu konuya dikkati çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Candida, İnfeksiyon, Antifungal, Duyarlılık

SUMMARY

Nosocomial Candida Infections: Microbiological and Clinical Features

Behice KURTARAN1, Ayşe Seza İNAL1, Aslıhan CANDEVİR1, Filiz KİBAR2, Yeşim TAŞOVA1,
Gülşah SEYDAOĞLU3, Neşe SALTOĞLU1, Hasan Salih Zeki AKSU1


1 Department of Clinical Bacteriology and Infectious Diseases, Faculty of Medicine, University of Cukurova,

Adana, Turkey

2 Central Laboratory, Faculty of Medicine, University of Cukurova, Adana, Turkey

3 Department of Biostatistical, Faculty of Medicine, University of Cukurova, Adana, Turkey

Introduction: Nosocomial infections due to Candida show significant mortality and morbidity in recent years. Since the diagnosis and treatment of fungal infections are difficult, they also add economical load to the healthcare. This study was designed to determine the epidemiology and anti-fungal sensitivity patterns of nosocomial Candida infections in our hospital.

Patients and Methods: The patients hospitalized in the Cukurova University, Medical Faculty Hospital between 1 January 2004 and 30 July 2004  with nosocomial Candida infection were included in the study. CDC criteria were used for diagnosis of nosocomial infections. Candida spp. isolated as responsible from the nosocomial infection were investigated with ID32C (Biomerieux, France) for species identification. ATB Fungus 2 (Biomerieux, France) was used for antifungal susceptibility. SPSS 12.0 was used for data analysis. Student's t-test and chi-square tests were used for statistical analysis.

Results: A total of 160 patients were involved. In patients with candidiasis, the site of infection and their frequency were determined as bloodstream, urinary tract and other sites, being 42 (26.3%), 104 (65.0%) and 14 (8.7%) respectively. C. albicans (50.6%) that was the most prominent Candida species was followed by C. glabrata (16.3%), C. tropicalis (16.3%), C. parapsilosis (10.0%), C. krusei (3.1%), C. lusitaniae (1.2%) and one isolate each of C. kefyr, C. sake and C. pulcherrima. All isolates were sensitive to amphotericin B (MIC ≤ 1 µg/mL). Fluconazole resistance was 4.3% and 15.6% for C. albicans and for species other than C. albicans respectively. Resistance to itraconazole was found to be higher, which was 11.4% for C. albicans and 26.5% for other species. Cross resistance to itraconazole was determined in 12 of 13 (92.3%) isolates which were resistant to fluconazole.

Conclusion: The high resistance to azoles which can be considered as an indicator of inappropriate antifungal therapy should be taken into consideration.

Key Words: Candida, Infection, Antifungal, Susceptibility

Geliş Tarihi/Received: 21/02/2009 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 06/03/2009

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Yrd. Doç. Dr. Behice KURTARAN

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Adana-Türkiye

E-posta: behicekurtaran@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.