<< Geri Yazdır
Eskişehir'de Nedeni Bilinmeyen Ateş Etyolojisi

Eskişehir'de Nedeni Bilinmeyen Ateş Etyolojisi*

Saygın NAYMAN ALPAT1, Figen ÜNLÜ1, Nurettin ERBEN1, Elif DOYUK KARTAL1, İlhan ÖZGÜNEŞ1,
Gaye USLUER1


1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Eskişehir, Türkiye

* Bu çalışma 24-28 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara'da yapılan EKMUD Kongresinde poster olarak sunulmuştur.

# This study has been presented as poster presentation in EKMUD Congress, 24-28 October 2009, Ankara, Turkey.

ÖZET

Giriş: Nedeni bilinmeyen ateş ilk olarak 1961 yılında; en az 3 haftadır 38.3°C'nin üzerinde süren ve hastanede 1 haftalık araştırmaya rağmen nedeni bulunamayan ateş olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji servisinde izlenen nedeni bilinmeyen ateş olgularının etyolojik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Metod: Kliniğimizde Ocak 2002-Ağustos 2007 tarihleri arasında yatarak izlenen 53 nedeni bilinmeyen ateş olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. Nedeni bilinmeyen ateş tanısı, Petersdorf ve Beeson tarafından belirlenen kriterlere göre koyuldu. Öncesinde immünsüpresif hastalık öyküsü olanlar ve nozokomiyal ateş düşünülen hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: Hastaların ateş süresi ortanca değeri 15.8 gün (20-160 gün), tanı koyma süresi ortanca değeri 4.8 gün (3-120 gün) idi. Toplam 53 olgunun 17 (%32.1)'si infeksiyon hastalığı, 10 (%18.9)'u kollajen vasküler hastalık, 5 (%9.4)'i malignite tanısı aldı. Hastaların 8 (%15.1)'inde diğer tanılar (tiroidit, feokromositoma, ülseratif kolit, ailesel Akdeniz ateşi) ateş nedeni olurken, 13 (%24.5) hastada tanı koyulamadı. Tanı koyulamayan olguların %61.5'inin takiplerinde ateş kendiliğinden geriledi. Tüm olguların %20.8'inde tanı için invaziv yöntemlere başvuruldu.

Sonuç: Nedeni bilinmeyen ateş etyolojisinde infeksiyonlar ilk sırada yer almaktadır. Tanı sürecinde basit tetkiklerden daha ileri tetkiklere doğru gidilmeli, öncelikle o bölgede en sık görülen infeksiyonlar akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Nedeni bilinmeyen ateş, İnfeksiyon, Etyoloji

SUMMARY

Etiology of Fever of Unknown Origin in Eskisehir

Saygın NAYMAN ALPAT1, Figen ÜNLÜ1, Nurettin ERBEN1, Elif DOYUK KARTAL1, İlhan ÖZGÜNEŞ1,
Gaye USLUER1


1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of

Eskisehir Osmangazi, Eskisehir, Turkey

Introduction: Fever of unknown origin is first defined in 1961 as a temperature higher than 38.3°C lasting longer than 3 weeks, with a diagnosis that remains uncertain after 1 week of investigation. In this study, it's aimed to evaluate etiology of fever of unknown origin cases hospitalized in department of infectious diseases and clinical microbiology.

Patients and Methods: Fifty three fever of unknown origin cases hospitalized at our department between January 2002-August 2007 were evaluated retrospectively. Fever of unknown origin was diagnosed according to the criteria described by Petersdorf and Beeson. Patients with a history of immunosuppressive disease and nosocomial fever were excluded.

Results: Median days with fever was 15.8 days (20-160 days), median days for diagnosis was 4.8 days (3-120 days). Seventeen (32.1%), 10 (18.9%) and 5 (9.4%) of the 53 cases were diagnosed as infection, collagen vascular disease and malignancy respectively. Eight (15.1%) of all cases were diagnosed as other diseases such as thyroiditis, pheochromocytoma, ulcerative collitis, and familial mediterrenean fever. Origins of the fever was not defined for 13 (24.5%) of the patients. Fever decreased spontaneously in 61.5% of undiagnosed patients at follow up. Invasive procedures were performed at 20.8% of whole cases.

Conclusion: As a result infectious diseases are the leading causes of fever of unknown origin. For diagnosis routine tests should be performed first and then if necessary, more complicated or invasive tests may be performed. Endemic, regional infectious diseases should be considered primarily.

Key Words: Fever of unknown origin, Infection, Etiology

Geliş Tarihi/Received: 12/11/2008 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/03/2009

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Yrd. Doç. Dr. Saygın NAYMAN ALPAT

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Eskişehir-Türkiye

E-posta: snalpat@mynet.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.