<< Geri Yazdır
Febril Nötropenik Olgularımızda C-Reaktif Proteinin İnfeksiyon ve Mortalite Göstergesi Olarak İncelenmesi

Febril Nötropenik Olgularımızda C-Reaktif Proteinin İnfeksiyon ve
Mortalite Göstergesi Olarak İncelenmesi

Suzan ŞAHİN1, Serap GENÇER1, Mustafa DOĞAN1, Güler DEMİRHAN1, Serdar ÖZER1


1 Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Febril nötropeni hastalarında infeksiyon varlığını ve prognozu belirlemede çeşitli laboratuvar parametrelerinin yararlı olduğu gösterilmişse de maliyeti yüksek bu parametreler rutin kullanıma girememiştir. Çeşitli infeksiyonlarda yıllardır önemli bir takip parametresi olarak kullanılan C-reaktif protein (CRP) de ucuz olmasına rağmen febril nötropeni hastalarında rutin kullanımda henüz yer bulamamıştır. Bu çalışma, febril nötropenik hastalarda infeksiyon varlığını ve prognozu göstermede CRP'nin katkısını değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.

Hastalar ve Metod:Ocak 2001-Aralık 2007 tarihleri arasında klinikte izlediğimiz yetişkin kanser hastalarından febril nötropeni atağının başlangıcında ilk 48 saat içinde ve antibiyotik tedavisinin sonunda CRP değerleri bakılmış 538 atak bu çalışmaya alındı. CRP nefelometrik yöntem (Dade Behring BNII, Germany) ile çalışıldı. Saptanmış infeksiyon ve mortalite varlığına göre oluşturulan gruplar arasında CRP düzeyleri karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için SPSS 11.5 programı kullanıldı.

Bulgular: Atakların 172'sinde mikrobiyolojik olarak ispatlanan (101'inde kan dolaşım infeksiyonu) ve 71'inde klinik olarak gösterilen olmak üzere toplam 243 (%45) atakta infeksiyon saptandı. Mortalite, olguların 25 (%4.6)'inde görüldü. Başlangıç medyan CRP değerleri infeksiyonu saptanan olgularda 193 mg/L, kan dolaşımı infeksiyonu olan olgularda 200 mg/L, infeksiyonu saptanamayanlarda 133 mg/L idi ve arada anlamlı farklılık vardı (p< 0.001). Mortalite ile seyreden olgularda medyan CRP değeri 200 mg/L iken, sağ kalan olgularda 159 mg/L idi (p< 0.001). Başlangıç CRP değeri için, 40 mg/L sınır alındığında infeksiyon saptanan ve saptanamayan olgular arasında anlamlı farklılık (%90'a karşılık %96, p= 0.020) gözlendi. Başlangıç CRP değeri için 80 mg/L sınır alındığında mortal seyreden ve sağ kalan olgular arasında anlamlı farklılık (%78'e karşılık %96, p= 0.031) olduğu belirlendi. İnfeksiyon saptanan olgularda başlangıç CRP ile son CRP değerleri arasında anlamlı farklılık (p< 0.001) saptanırken, mortal seyreden olgularda anlamlı farklılık yoktu.

Sonuç: CRP'nin febril nötropeni hastalarında infeksiyonu ve mortaliteyi göstermede önemli bir parametre olarak rutin kullanıma girmesi gerektiği ve tek başına infeksiyonu veya mortaliteyi öngörmede yetersiz kalsa bile bir izlem parametresi olarak tedavi modifikasyonu veya tedavinin sonlandırılması kararını vermede oldukça yararlı olacağı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: C-reaktif protein, Nötropeni, Ateş

SUMMARY

Assessment of C-Reactive Protein as a Marker of Infection and Mortality in
Febrile Neutropenic Patients

Suzan ŞAHİN1, Serap GENÇER1, Mustafa DOĞAN1, Güler DEMİRHAN1, Serdar ÖZER1


1 Clinics of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey

Introduction: Although various laboratory parameters have been shown to be useful in determining the presence of infection and the prognosis in febrile neutropenic patients, none of these parameters are appropriate for routine use because of their high cost. C-reactive protein (CRP), used for years as a valuable parameter to follow various infections is inexpensive but it is not defined definitely for the follow up of febrile neutropenic patients. The aim of this study was to determine the diagnostic and prognostic value of CRP in febrile neutropenic patients. Five hundred and thirty eight episodes of adult cancer patients followed between January 2001 and December 2007 were included in this study and CRP was tested in the first 48 hours and at the end of the episode.

Patients and Methods: Nephelometric method (Dade Behring BNII, Germany) was used for CRP measurement. CRP levels were compared between the groups established according to the infection detected and mortality. SPSS 11.5 program was used for statistical analysis.

Results: Infection was detected in 243 (45%) episodes, documented microbiologically in 172 (as blood-stream infection in 101) and suspected clinically in 71. Mortality was observed in 25 (4.6%) patients. Median CRP level in the first 48 hours of fever was 193 mg/L in patients with infection and 200 mg/L in patients with blood-stream infection, compared with 133 mg/L in patients with fever of unknown origin (p< 0.001). When 40 mg/L was accepted as a cut-off level, there was a significant difference between CRP values of patients with infection and patients with fever of unknown origin (96% vs. 90%, p= 0.020). When 80 mg/L was accepted as a cut-off level, there was a significant difference between CRP values of patients who ended fatal and who survived (96% vs. 78%, p= 0.031). When comparing the first CRP values with the last, CRP values at the beginning of the episode were significantly higher than the values at the end of antimicrobial therapy in infected patients (p< 0.001), but there was no difference between the initial and the find CRP values in patients who ended fatal.

Conclusion: CRP can be used as a valuable marker of infection and mortality in febrile neutropenic patients and even if it remains insufficient to predict infection and mortality alone, serial determinations of CRP values help to determine the success of the antimicrobial therapy and to decide on changing or interrupting the antimicrobial regimen.

Key Words: C-reactive protein, Neutropenia, Fever

Geliş Tarihi/Received: 06/08/2008 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/04/2009

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Serap GENÇER

Koşuyolu İbrahimağa Zaviyesi Sokak

Leylak Apartmanı No: 17/8

34718 Kadıköy, İstanbul-Türkiye

E-posta: segencer@tnn.net

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.