<< Geri Yazdır
Bruselloza Bağlı Spondilodiskit ve Psoas Apsesi

Bruselloza Bağlı Spondilodiskit ve Psoas Apsesi

Nefise ÖZTOPRAK1, Mustafa Aydın ÇEVİK2, Ayşe ERBAY2, Esragül AKINCI2, Selim Sırrı EREN2,
Murat VURAL3, Hürrem BODUR2


1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Zonguldak, Türkiye

2 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Ankara, Türkiye

3 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

ÖZET

Bruselloz ülkemizde yaygın olarak görülen zoonotik bir infeksiyondur ve pek çok sistemi tutabilir. Bu yazıda bruselloza bağlı olarak gelişen spondilit ve bilateral psoas apsesi olan 30 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur. Brusellozda osteoartiküler sistem tutulumu en sık görülen komplikasyondur. Psoas apsesi nadir görülür ve genellikle spondilodiskite sekonder gelişir. Brusellozun prognozunda erken tanı ve tedavi çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle psoas apsesi tespit edilen olgularda ön tanılar arasında bruselloz da yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Psoas apsesi, Diskit, Spondilit, Bruselloz

SUMMARY

Spondylodiscitis and Psoas Abscess Due to Brucellosis

Nefise ÖZTOPRAK1, Mustafa Aydın ÇEVİK2, Ayşe ERBAY2, Esragül AKINCI2, Selim Sırrı EREN2,
Murat VURAL3, Hürrem BODUR2


1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of

Zonguldak Karaelmas, Zonguldak, Turkey

2 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Numune Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey

3 Clinic of Radiology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Brucellosis, a common zoonotic infection in our country, affects multiple systems of the body. In this report we present a 30 year old male patient with spondylitis and bilateral psoas abscess due to brucellosis. Osteoarticular system involvement is the most common complication of brucellosis. Psoas abscess is rarely seen and generally occurs secondary to spondylodiscitis. Early diagnosis and treatment are important for the prognosis of brucella infections. Therefore brucellosis should be in the differential diagnosis of patients with psoas abscess.

Key Words: Psoas abscess, Discitis, Spondylitis, Brucellosis

Geliş Tarihi/Received: 20/05/2008 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 01/12/2008

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Yrd. Doç. Dr. Nefise ÖZTOPRAK

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

67600 Kozlu, Zonguldak-Türkiye

E-posta: nefiseoztoprak@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.