<< Geri Yazdır
Sağlık Personelinde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Seroprevalansı

Sağlık Personelinde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Seroprevalansı

Esragül AKINCI1, Pınar ÖNGÜRÜ1, Aliye TANRICI1, Yavuz UYAR2, Selim Sırrı EREN1, Hürrem BODUR1


1 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Ankara, Türkiye

2 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Viroloji Laboratuvarı, Ankara, Türkiye

ÖZET

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) olguları 2002 yılından beri ülkemizde artarak görülmektedir. Kliniğimiz, KKKA olgularının yoğun olarak takip edildiği merkezlerden biridir. Sağlık çalışanları KKKA bulaşı açısından risk altındadır. Bu çalışma, bir hemşirede, kanamalı bir hastanın resüsitasyonuna katıldıktan 3 gün sonra semptomatik KKKA gelişmesi üzerine planlandı. Bu amaçla, kliniğimizde çalışan diğer 27 sağlık personelinin KKKA ile infekte olup olmadıkları, personelin serum örneklerinde ELISA yöntemi ile KKKA IgG antikorları bakılarak araştırıldı. Bir personelde test sonucu pozitif bulundu. Pozitif olgu, hastalığı farkında olmadan asemptomatik geçiren bir asistan doktor idi. Hastalığı semptomatik geçiren sağlık memurunun ise resüsitasyon sırasında bariyer önlemlerine genel olarak uyduğu, ancak daha sonra üzerine hasta kanı sıçradığını fark ettiği saptandı. Bu sırada fark edilmeyen mukozal bir temas olmuş olabileceği düşünüldü. Bu araştırma ile, KKKA olgularından sağlık çalışanlarına, özellikle acil girişimler ve acil müdahaleler sırasında bulaş olabileceği, bariyer önlemlerine uyumda azami dikkat gösterilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kanamalı ateş virüsü, Kırım-Kongo, Nozokomiyal

SUMMARY

Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Seroprevalence in Healthcare Workers

Esragül AKINCI1, Pınar ÖNGÜRÜ1, Aliye TANRICI1, Yavuz UYAR2, Selim Sırrı EREN1, Hürrem BODUR1


1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Numune Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey

2 Refik Saydam National Hygiene Center, Virology Laboratory, Ankara, Turkey

In our country, cases with Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) have increased since 2002. Our clinic is one of the major centers that follows the CCHF cases. Healthcare workers are at risk for transmission of CCHF virus. This study was conducted after a nurse had developed symptomatic CCHF 3 days after resuscitating a CCHF patient. The aim of this study is to investigate CCHF specific IgG by ELISA in remaining 27 staff taking care of CCHF patients in our clinic. Test result was found positive in one doctor who had developed an asymptomatic infection. The nurse with symptoms had taken standard contact isolation precautions during the resuscitation however blood of the patient had splashed to his gown. It was considered that  during that time unnoticed mucosal contact had occurred. This study suggested that transmission of CCHF virus might occur during emergent interventions and optimal contact isolation precautions should be taken very carefully.

Key Words: Hemorrhagic fever virus, Crimean-Congo, Nosocomial

Geliş Tarihi/Received: 17/03/2009 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 22/06/2009

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Esragül AKINCI

SB Ankara Numune Eğitim ve

Araştırma Hastanesi

2. İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Samanpazarı, Ankara-Türkiye

E-posta: esragulakinci@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.