<< Geri Yazdır
Mikroorganizma Konsantrasyonu-Pozitif Sonuç İlişkisi ile BirKan Kültür Sisteminin Validasyonu

Mikroorganizma Konsantrasyonu-Pozitif Sonuç İlişkisi ile BirKan Kültür Sisteminin Validasyonu

A. Esra KARAKOÇ1, Vasfi TANJU1, Mihriban YÜCEL1


1 SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

ÖZET

Giriş: Dolaşım sistemi infeksiyon etkenlerinin en kısa sürede ve doğru olarak tanımlanabilmesi için, laboratuvarda kullanılan kan kültür sisteminin sonuç validasyonu sağlanmalıdır. Bu çalışmada, farklı mikroorganizma gruplarının deneysel olarak inoküle edildiği kan kültür vasatları BACTEC 9240 kan kültür cihazında takip edilerek mikroorganizma cinsi, konsantrasyonu ve pozitif sonuç verme süresi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Çalışma kapsamına Enterobacteriaceae ailesi üyeleri, Staphylococcus aureus ve Staphylococcus spp., Enterococcus spp. ve beta-hemolitik streptokoklar, Candida'lar ve nonfermentatif bakterilerden oluşan toplam 239 suş alındı. Bu suşların altı farklı dilüsyonu hazırlandı. Günü geçmiş bağışçı kanı (10 mL) ile birlikte kan kültürü vasatlarına inoküle edilen mikroorganizmaların kan kültür cihazı tarafından pozitif olarak belirlenme süreleri takip edildi.

Bulgular: Enterobacteriaceae ailesinin çalışmada değerlendirilen cinslerinde ve gram-pozitif koklarda her bakteri grubu için üremenin saptandığı süre ile bakteri konsantrasyonu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05). Ayrıca, tüm bakteri konsantrasyonlarında üremenin saptanma süresi ile bakteri cinsi arasındaki ilişki önemli bulundu (p< 0.05). Çalışma kapsamına alınan Candida suşlarının farklı dilüsyonlarının inoküle edildiği 180 BACTEC kan kültür vasatının 26 (%14.4)'sı, nonfermentatif bakterilerin inoküle edildiği 180 BACTEC kan kültür vasatının da 43 (%23.9)'ü BACTEC 9240 kan kültür cihazı tarafından pozitif olarak belirlenemedi ve bunların subkültür ile yalancı negatif sonuçlar olduğu doğrulandı. Candida suşları için üremenin saptandığı süre bazı konsantrasyonlarda geniş sapmalar gösterdiyse de istatistiksel değerlendirmede konsantrasyon ile pozitif sonuç verme süresi arasındaki ilişki önemli bulundu (p< 0.05). Nonfermentatif bakteriler için üremenin saptandığı ortalama sürenin bakteri konsantrasyonu ile uyumlu olmadığı saptandı ve nonfermentatif bakteri grubunda bakteri konsantrasyonu ile üremenin saptanma süresi arasındaki ilişki önemli bulunmadı (p> 0.05).

Sonuç: Bu çalışmada BACTEC 9240 kan kültür sisteminin Enterobacteriaceae ailesi ve gram-pozitif koklar için sonuç validasyonu sağlanmış; fakat Candida ve nonfermentatif bakteriler için sonuç validasyonu sağlanamamıştır. Sistemin Candida ve nonfermentatif bakterilerin bazı dilüsyonlarını saptamada sınırlı olduğu belirlendi. Kan kültür sisteminin tespit edilen sınırlamalarının hatalı sonuçlara yol açmaması için beş günlük inkübasyon süresi sonunda negatif saptanan kan kültür vasatlarından boyama ve subkültür yapılması gerektiği, mantar şüphesinde özel kan kültür vasatlarının kullanılmasının ve inkübasyonun 21 güne uzatılmasının uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalite kontrol, Gram-negatif bakteri, Gram-pozitif bakteri, Candida, Kan, Kültür

SUMMARY

Validation of a Blood Culture System Via Correlation Between Microorganism Concentration
and Positive Result

A. Esra KARAKOÇ1, Vasfi TANJU1, Mihriban YÜCEL1


1 Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Introduction: Quick and accurate determination of the pathogens that invade the circulatory system requires the validation of the blood culture system used in the laboratory. In this study, the growth of microorganisms in different concentrations that were experimentally inoculated into BACTEC blood culture media was monitored by BACTEC 9240 blood culture system, and relations between microorganism species, concentration and time to positivity signal were investigated.

Materials and Methods: A total of 239 strains isolated from clinical specimens, including Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus and Staphylococcus spp., Enterococcus spp., beta-hemolytic streptococci, Candida spp., and nonfermentative bacilli were included in this study. A decreasing order of six dilutions were prepared from the strains, and blood culture bottles were experimentally inoculated by these dilutions within 10 mL of expired, volunteer donor whole blood, and the times to positivity were monitored.

Results: The relation between bacterial concentration and time to positivity signal was statistically significant for Enterobacteriaceae and gram-positive cocci (p< 0.05). The relation between bacterial genus/species for Enterobacteriaceae and gram-positive cocci and time to positivity was statistically significant for all bacterial concentrations (p< 0.05). A total of 26 of 180 (14.4%) blood culture vials experimentally inoculated with Candida species and 43 of 180 (23.9%) vials inoculated with nonfermentative bacilli were found to be negative by BACTEC 9240 blood culture system. These false-negative results of BACTEC 9240 were confirmed by subculturing. The average time to positivity did not correlate with the concentration of Candida and nonfermentative bacilli in some of the dilutions. The relation between the concentration and time to positivity was statistically significant (p< 0.05) for Candida species but not statistically significant for nonfermentative bacilli (p> 0.05).

Conclusion: BACTEC 9240 blood culture system was validated for Enterobacteriaceae and gram-positive cocci. Validation of the system for Candida species and nonfermentative bacilli was not accomplished. The system has been shown to have a limitation regarding its inability to detect growth of some dilutions of Candida and nonfermentative bacilli. It was thought that the microscopic examination of the blood culture bottles that tested negative by the system or subculturing may be useful in the routine laboratory procedure and may avoid this limitation of the automated blood culture system. Furthermore, if there is a suspicion of fungal infection, using selective fungal medium and following cultures up to 21 days would be appropriate.

Key Words: Quality control, Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, Candida, Blood, Culture

Geliş Tarihi/Received: 18/05/2009 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25/09/2009

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. A. Esra KARAKOÇ

SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Merkez Laboratuvarı Binası 2. Kat

Ulucanlar Caddesi

06340 Cebeci, Ankara-Türkiye

E-posta: aesrakarakoc@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.