<< Geri Yazdır
Hayvan Temasının Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığına Etkisinin Araştırılması

Hayvan Temasının Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığına Etkisinin Araştırılması

M. Hamidullah UYANIK1, Ekrem KİREÇCİ2, Halil YAZGI1, Mete Koray VURAL1, Ahmet AYYILDIZ1


1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

2 Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

ÖZET

Giriş: Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, hayvanlara temas sonrasında teması olan kişilerde, Staphylococcus aureus kolonizasyonunun ve buna bağlı infeksiyonların arttığı bildirilmiştir. Bu çalışmada hayvanlarla temasın S. aureus'un nazal taşıyıcılığına etkisinin araştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Veteriner fakültesi öğrencilerinden iki grup oluşturuldu. Birinci grupta henüz klinik uygulamaları başlamamış birinci ve ikinci sınıf öğrencileri yer aldı. Bu grup, o güne kadar hayvan teması olmayan öğrencilerden oluştuğu için çalışmada kontrol grubu olarak kullanıldı. İkinci gruba ise düzenli olarak klinik uygulamalara katılan 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri alındı. Çalışmaya 173 öğrenci dahil edildi. Alınan burun sürüntü örnekleri stafilokok medium (Oxoid) besiyerine ekildi ve 35°C'de 48 saat inkübasyon sonunda oluşan koloniler konvansiyonel yöntemlerle değerlendirildi. S. aureus olarak tanımlanan suşlar disk difüzyon yöntemi ile metisilin direnci yönünden de incelendi.

Bulgular: Çalışma sonunda birinci gruptaki 100 öğrencinin 23 (%23.0)'ünde, ikinci gruptaki 73 öğrencinin 27 (%37.0)'sinde S. aureus taşıyıcılığı saptandı. İzole edilen suşlarda metisiline direnç bulunmadı. Nazal S. aureus taşıyıcılığı açısından iki grup arasında saptanan fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05).

Sonuç: Bulgularımız, hayvan temasının S. aureus'un kolonizasyonunda etkili bir faktör olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte meslek gereği, hayvanlarla daha uzun süre temas eden ve bu açıdan risk altında bulunan kişiler üzerinde daha çok çalışma yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Burun, Hayvanlar, Staphylococcus aureus, Metisiline dirençli Staphylococcus aureus

SUMMARY

Investigation of the Effect of Animal Contact on Nasal Staphylococcus aureus Carriage

M. Hamidullah UYANIK1, Ekrem KİREÇCİ2, Halil YAZGI1, Mete Koray VURAL1, Ahmet AYYILDIZ1


1 Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Atatürk,

Erzurum, Turkey

2 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary, University of Atatürk, Erzurum, Turkey

Introduction: In recent studies, an increase in the frequency of Staphylococcus aureus colonization and of infections due to this bacteria in persons who are in close contact with animals was reported. In this study, we aimed to investigate the effect of being in contact with animals on nasal S. aureus carriage.

Materials and Methods: Two groups were constituted from veterinary school students. Group 1 consisted of first- and second-year students who had not yet begun clinical practice. This group was used as the control group since they had not yet been in contact with animals. Group 2 was composed of third-, fourth- and fifth-year students who participated in clinical practice regularly.  A total of 173 students were included in the study. Nasal swab samples taken from each individual were streaked onto Staphylococcus medium (Oxoid). After 48 hours' incubation at 35°C, colonies were evaluated for S. aureus by conventional identification methods. Strains identified as S. aureus were also tested for methicillin-resistance by the disk diffusion method.

Results: S. aureus was found in 23 out of 100 (23%) and 27 out of 73 (37%) persons in Groups 1 and 2, respectively. None of the isolated strains was resistant to methicillin. The difference between the two groups in terms of nasal S. aureus carriage was statistically  significant (p< 0.05).

Conclusion: Results obtained from the present study showed that being in contact with the animals was an effective factor on nasal S. aureus carriage. However, more studies should be done among at-risk populations who are in long-term contact with animals for occupational reasons.

Key Words: Nose, Animals, Staphylococcus aureus, Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus

Geliş Tarihi/Received: 16/01/2009 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 30/07/2009

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Dr. M. Hamidullah UYANIK

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Erzurum-Türkiye

E-posta: mhuyanik@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.