<< Geri Yazdır
İnfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Yaşadıkları Güçlükler

İnfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Yaşadıkları Güçlükler

Zarif GÜRKAN KARAKUŞ1, Sevim ULUPINARALICI2


1 SB Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İstanbul, Türkiye

2 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AnabilimDalı,

İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Bu çalışma, infeksiyon kontrol hemşirelerinin yaşadıkları güçlükleri değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapıldı.

Materyal ve Metod: Araştırmanın örneklemini İstanbul ilindeki 50 ve daha fazla yatak kapasitesine sahip kamu, üniversite ve özel hastanelerde görev yapan 115 infeksiyon kontrol hemşiresi oluşturdu. Veriler, sosyodemografik ve mesleki özellikler, yaşanan güçlükler ve çözüm önerilerini içeren toplam 19 sorudan oluşan anket formu ile toplandı.

Bulgular: İnfeksiyon kontrol hemşirelerinin yaş ortalamalarının 33 (± 5.99)  olduğu, yarısının lisans ve lisansüstü öğrenim mezunu olduğu belirlendi. İnfeksiyon kontrol hemşirelerinin %43.4'ünün bu görevi 0-1 yıldır yürüttüğü, %44.3'ünün ek görevinin olduğu saptandı. Hemşirelerin öğrenim düzeyi yükseldikçe ek görevlerin azaldığı tespit edildi. Hemşirelerin %98.3'ü işini sevdiğini, %44.3'ü işinde doyuma ulaştığını belirtti. Hemşirelerin, %42'sinin sürveyans yapmada, %44'ünün hekimlerle iletişimde zorlandığı saptandı. Hemşirelerin %72'si bağımsız çalışmanın iş doyumunu artırdığını belirtti. Hemşirelerin; çalışanların infeksiyon kontrol önlemlerine yönelik duyarlılığının ve ilgili yayınların artırılmasını, maaşlarının iyileştirilmesini istediği belirlendi.

Sonuç: İnfeksiyon kontrol hemşirelerinin yaşadıkları güçlükleri azaltmada mesleki ve bilimsel içerikli eğitim ve toplantıların düzenlenmesinin, infeksiyon kontrol hemşireliğine yönelik süreli bir yayının oluşturulmasının yararlı olacağı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon kontrol, Hemşireler

SUMMARY

Difficulties Encountered by Infection Control Nurses

Zarif GÜRKAN KARAKUŞ1, Sevim ULUPINARALICI2


1 Ministry of Health, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Infection Control Nurse,

Istanbul, Turkey

2 Nursing Department, Department of Nursing Education, Faculty of Health Sciences, University of Marmara,

Istanbul, Turkey

Introduction: This study was performed to evaluate the difficulties encountered during infection control practice by infection control nurses and to propose possible solutions.

Materials and Methods: The sampling of the survey included 115 infection control nurses working in community, private and university hospitals in Istanbul with more than 50-bed capacities. Data regarding sociodemographic and professional features, difficulties encountered in their work and proposed solutions were collected via a questionnaire consisting of 19 questions and results were evaluated with statistical tests.

Results: The mean age of the infection control nurses was 33 (± 5.99). Half of them had baccalaureate and master's and doctorate's degree(s). 43.4% of the infection control nurses had been performing this duty for 1 year or less and 44.3% of them had an extra duty. As the education level of the nurses increased, the extra duties decreased. 98.3% of the nurses stated that they liked their job and 44.3% reported having job satisfaction. 42% of nurses had difficulties in doing surveillance, 44% had difficulties in communication with the doctors and 72% stated that they experienced more satisfaction in their work when they worked more independently. Nurses wanted health care workers to have a more serious attitude towards infection control, an increase in the scientific literature, a decrease in workload, and a raise in income.

Conclusion: It is believed that organizing occupational and scientific thematic courses and preparing a periodical publication about the work of infection control nurses would be highly beneficial towards minimizing the difficulties they face in the conduct of their duties.

Key Words: Infection control, Nurses

Geliş Tarihi/Received: 24/07/2009 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 28/09/2009

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Hmş. Zarif GÜRKAN KARAKUŞ

SB Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve

Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Kartal, İstanbul-Türkiye

E-posta: zarifgurkan@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.