<< Geri Yazdır
Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitelerinde Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Gelişimi Yönünden Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitelerinde Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı
İnfeksiyonu Gelişimi Yönünden Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi*

Korhan İPEKKAN1, Çiğdem ATAMANHATİPOĞLU1, Behiç ORAL1, Günay TUNCER ERTEM1,
M. Arzu YETKİN1, F. Şebnem ERDİNÇ1, Celal KILIÇ2, Levent İNAN3, Cemal BULUT1,
Ali Pekcan DEMİRÖZ1


1 SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

2 SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

3 SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

* Bu çalışma 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK; 25-29 Mart 2009, Antalya)'nde poster olarak sunulmuştur.

# This study has been presented in 14th Turkish Clinical Microbiology and Infectious Diseases Congress, 25-29 March 2009, Antalya.

ÖZET

Giriş: Kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları (KİKDİ), santral venöz kateter kullanımına bağlı olarak gelişen en önemli komplikasyonlardandır. Bu çalışmada, nöroloji ve beyin cerrahisi yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde yatan hastalarda gelişen KİKDİ'lerin hızları, epidemiyolojik ve mikrobiyolojik özellikleri ile KİKDİ gelişimi yönünden risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Metod: Ocak 2007-Ocak 2008 tarihleri arasında nöroloji ve beyin cerrahisi YBÜ'lerinde yatan ve yeni santral venöz kateter takılan tüm hastalar çalışmaya alındı ve kateter infeksiyonu açısından prospektif olarak izlendi. KİKDİ sıklığı, epidemiyolojik ve mikrobiyolojik özellikleriyle KİKDİ gelişimi yönünden risk faktörleri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma süresi boyunca 148 hastaya uygulanan 199 kateterizasyon takip edildi. Hastaların 82 (%55.4)'si kadın, 66 (%44.6)'sı erkek, yaş ortalamaları 58.7 ± 21.8 yıl idi. Hastaların 67 (%45.3)'si nöroloji YBÜ'de, 81 (%54.7)'i beyin cerrahisi YBÜ'de izleniyordu. YBÜ'de ortalama yatış süresi 15.6 ± 15.3 gün olarak tespit edildi. Ortalama kateterizasyon süresi 8.5 ± 5.2 gün; toplam kateter günü 1703 gün idi. KİKDİ hızı nöroloji YBÜ'de 30.25/1000 kateter günü, beyin cerrahisi YBÜ'de ise 12.45/1000 kateter günü olarak tespit edildi. En sık metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokok (%25) ve penisiline dirençli enterokok (%25) infeksiyonları saptandı. Tek değişkenli analizlerde KİKDİ saptanan hastalarda, KİKDİ saptanmayan hastalara oranla önceden antibiyotik kullanımı oranının daha yüksek olduğu (p= 0.02) ve YBÜ'de ortalama yatış süresinin daha uzun olduğu (p< 0.001) tespit edildi. Nöroloji YBÜ'de yatan hastalarda KİKDİ gelişme riski beyin cerrahisi YBÜ'deki hastalara oranla 2.4 kat daha fazla bulundu (p= 0.004). Yedi günden daha uzun süre kalan santral venöz kateterlerde KİKDİ gelişme riskinin 6.3 kat daha fazla olduğu saptandı (p< 0.001). Çok değişkenli analizlerde kateterizasyon süresi ve YBÜ'de yatış süresi KİKDİ gelişimi açısından bağımsız risk faktörleri olarak tespit edildi (p< 0.001).

Sonuç: Bu çalışmada, kateterizasyon süresi ve YBÜ'de yatış süresi KİKDİ gelişimi açısından bağımsız risk faktörleri olarak tespit edildi. Santral venöz kateteri olan ve kateterizasyon süresi ve YBÜ'de yatış süresi uzayan hastalarda KİKDİ gelişimi açısından dikkatli olunması gerektiği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateterizasyon, Bakteremi, Risk faktörleri

SUMMARY

The Evaluation of Risk Factors for Catheter-Related Bloodstream Infections in Neurology and
Neurosurgery Intensive Care Units

Korhan İPEKKAN1, Çiğdem ATAMANHATİPOĞLU1, Behiç ORAL1, Günay TUNCER ERTEM1,
M. Arzu YETKİN1, F. Şebnem ERDİNÇ1, Celal KILIÇ2, Levent İNAN3, Cemal BULUT1,
Ali Pekcan DEMİRÖZ1


1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2 Clinic of Neurosurgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3 Clinic of Neurology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Introduction: Catheter-related bloodstream infections (CRBSI) are considered as one of the most common serious complications associated with the use of central venous catheters (CVC). In this study, we aimed to determine the rate and epidemiological and microbiological characteristics of the CRBSIs and the effective risk factors in patients hospitalized in the neurology and neurosurgery intensive care units (ICU).

Patients and Methods: This prospective study was carried out between January 2007 and January 2008. All patients hospitalized in neurology and neurosurgery ICUs with newly inserted CVC were enrolled into the study. CRBSI rate and epidemiological and microbiological characteristics and risk factors for CRBSIs were studied.

Results: During the study period, 199 CVCs in 148 patients were followed. Eighty-two patients (55.4%) were female and 66 (44.6%) were male, and the mean age was 58.7 ± 21.8 years. Sixty-seven patients (45.3%) were hospitalized in the neurology ICU and 81 (54.7%) in the neurosurgery ICU. Mean hospital stay in the ICU was 15.6 ± 15.3 days. Mean duration of catheterization was 8.5 ± 5.2 days. Total catheter days were 1703. CRBSI rates were 30.25 per 1000 catheter days in the neurology ICU and 12.45 per 1000 catheter days in the neurosurgery ICU. The most commonly isolated microorganisms were methicillin-resistant coagulase negative staphylococcus (25%) and penicillin-resistant enterococcus (25%). In univariate analyses, we found that prior antibiotic therapy rate was higher (p= 0.02) and mean hospital stay in ICU was longer (p< 0.001) in patients with CRBSI compared with patients without CRBSI. In patients hospitalized in the neurology ICU, CRBSI risk was 2.4 times higher than in neurosurgery ICU patients (p= 0.004). Catheters kept in place for more than 7 days increased the risk of CRBSI 6.3 times (p< 0.001). In multivariate analyses, catheterization days and hospital stay in ICU were found to be independent risk factors (p< 0.001).

Conclusion: Catheterization days and hospital stay were found to be independent risk factors for CRBSIs. We think that for patients with CVC whose catheterization day and hospital stay are prolonged, physicians should be attentive for the development of CRBSIs.

Key Words: Central venous catheterization, Bacteremia, Risk factors

Geliş Tarihi/Received: 15/02/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07/06/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Çiğdem ATAMANHATİPOĞLU

SB Ankara Eğitim ve

Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

06340 Dikimevi, Ankara-Türkiye

E-posta: cigdemhatip@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.