<< Geri Yazdır
Adıyaman'da Enterobacteriaceae Ailesindeki Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Oranı ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Adıyaman'da Enterobacteriaceae Ailesindeki Genişlemiş Spektrumlu
Beta-Laktamaz (GSBL) Oranı ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Hayati DEMİRASLAN1, Nazlım AKTUĞ DEMİR1, Servet KÖLGELİER2


1 SB Adıyaman Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Adıyaman, Türkiye

2 SB Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Adıyaman, Türkiye

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada Adıyaman Devlet Hastanesi ve 82. Yıl Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarına 02 Ocak-31 Aralık 2009 tarihleri arasında gelen örneklerden izole edilen Enterobacteriaceae ailesine ait bakterilerin genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) oranları ve antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak incelenmiş, çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılık oranlarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Laboratuvara gelen örneklerden 852 izolat çalışmaya alındı. GSBL varlığı vitek-ESBL ve çift disk sinerji yöntemleriyle incelendi.

Bulgular: Örneklerin %87.7'si ayaktan başvuran hastalara aitken %12.3'ü klinik hastalarına aitti. Örneklerin %90.9'u idrardı. En sık izole edilen bakteriler Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae olarak saptandı. Tüm izolatlarda GSBL pozitiflik oranı %33.8 idi. Yatan hastalarda saptanan GSBL pozitiflik oranı, poliklinikten başvuran hastalardaki orandan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. Genel olarak Enterobacteriaceae'de %71.2 ile en yüksek direnç ampisiline karşı saptanırken, karbapenem grubu antibiyotikler ve tigesikline karşı direnç saptanmadı. GSBL pozitif suşlar antibiyotiklere karşı anlamlı oranda daha dirençli saptandı.

Sonuç: Bu çalışma Adıyaman bölgesindeki Enterobacteriaceae'deki GSBL direnci sonuçlarının Türkiye geneli ile benzer olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın ülkemiz GSBL sonuçlarına bölgemizden de veri eklemek suretiyle katkısı olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İlaç direnci, Bakteriyel, Enterobacteriaceae

SUMMARY

Rate of Extended Spectrum Beta-Lactamases (ESBL) Production in Enterobacteriaceae and
Their Susceptibility Against Various Antibiotics in Adiyaman

Hayati DEMİRASLAN1, Nazlım AKTUĞ DEMİR1, Servet KÖLGELİER2


1 Ministry of Health, Adiyaman Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department,

Adiyaman, Turkey

2 Ministry of Health, Adiyaman 82. Year Hospital, Infectious Diseases and Clinical  Microbiology Department,

Adiyaman, Turkey

Introduction: The aim of this study was to determine the rate of extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) production in Enterobacteriaceae, and their susceptibility against various antibiotics, isolated in the Microbiology Laboratories of Adıyaman State Hospital and 82nd Year State Hospital throughout 2009.

Materials and Methods: We studied 852 isolates received at the two laboratories. The laboratory diagnosis of ESBL was established by Vitek-ESBL and double-disk synergy method.

Results: 87.7% of the specimens were from outpatients and the rest were from inpatients. 90.9% of all specimens were urine samples. Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae were the most commonly isolated bacteria. The rate of ESBL production in all isolates was 33.8%. The rate of ESBL positivity in inpatient isolates was substantially higher than in outpatient isolates. Ampicillin resistance in Enterobacteriaceae was 71.2% but there was no carbapenem or tigecycline resistance. ESBL-producing isolates of Enterobacteriaceae were more resistant to antibiotics than non ESBL-producing isolates of Enterobacteriaceae.

Conclusion: Our results are similar to previous results from other regions in Turkey. We think that this study may contribute to the ESBL results of our country by adding data from our region.

Key Words: Drug resistance, Bacterial, Enterobacteriaceae

Geliş Tarihi/Received: 27/05/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 20/08/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Hayati DEMİRASLAN

SB Adıyaman Devlet Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji

Adıyaman-Türkiye

E-posta: tigin68@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.