<< Geri Yazdır
Stafilokokların Neden Olduğu Ortopedik Protez İnfeksiyonlarında Ayaktan Parenteral Teikoplanin Tedavisi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Stafilokokların Neden Olduğu Ortopedik Protez İnfeksiyonlarında Ayaktan Parenteral
Teikoplanin Tedavisi Sonuçlarının Değerlendirilmesi*

Sevil SAPMAZ KARABAĞ1, Vildan AVKAN OĞUZ1, Nur YAPAR1


1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

İzmir, Türkiye

* Bu çalışma 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (16-19 Mayıs 2009, Helsinki, Finlandiya)"de poster (P768; sayfa 189) olarak sunulmuştur.

# This study has been presented in 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (16-19 May 2009, Helsinki, Finland) as a poster (P768; page 189) presentation.

ÖZET

Giriş: Günümüzde dejeneratif eklem hastalıkları nedeniyle ortopedik protezler sık uygulanmaya başlamıştır. Bu hastalarda amaç yaşam kalitesini artırmaktır. Ancak bazen infeksiyonlarla yaşam kaliteleri daha da bozulabilmektedir. Protez infeksiyonlarının en sık nedeni stafilokoklardır. Bu nedenle çalışmamızda stafilokokların etken olduğu protez infeksiyonu tanısı alan ve ayaktan parenteral antibiyotik tedavisi ile izlenen hastaların tedavi sonuçlarını irdelemeyi amaçladık.

Hastalar ve Metod: Ocak 2006-Aralık 2007 tarihleri arasında 14 hasta retrospektif, Ocak 2008-Aralık 2008 tarihleri arasında 18 hasta prospektif olarak değerlendirildi. Hastalarda klinik olarak eklemde ısı artışı, ödem, ağrı ve/veya akıntı olması ile beraberinde laboratuvar değerlerinden eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein yüksekliği durumunda olası protez infeksiyonu tanısı konuldu. Akıntıdan alınan aspirasyon kültürü, eklem ponksiyonu veya protezin çıkarılması sırasında peroperatif alınan doku kültüründe en az iki kez metisiline dirençli stafilokok üremesi olanlara teikoplanin 1 x 800 mg intravenöz sekiz hafta kullanıldı. Hastalar haftalık olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya toplam stafilokokal protez infeksiyonu olan 32 hasta dahil edildi. Bu hastaların 20 (%62.5)'sinde diz, 10 (%31.3)'unda kalça, 2 (%6.3)'sinde omuz ekleminde protez infeksiyonu mevcuttu. En çok izole edilen mikroorganizma 24 (%75) hastada metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokok iken, ikinci sıklıkta 5 (%15.6) hastada metisiline dirençli Staphylococcus aureus ve takiben 2 (%6.3) hastada metisiline duyarlı koagülaz-negatif stafilokok, 1 (%3.1) hastada ise metisiline duyarlı S. aureus olarak saptandı. Tedavi öncesi ve sonrası ortalama C-reaktif protein değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p= 0.000). Hiçbir olguda trombosit ve nötrofil değerlerinde düşme görülmedi ve yan etki nedeniyle tedavi bırakan hasta olmadı. Tedavi başarısı debridman yapılmayan olgularda %71.9 olmasına karşın, debridman + teikoplanin kullanan olgularda %87.5 olarak saptandı.

Sonuç: Protez infeksiyonlarının tanı ve izleminde C-reaktif protein halen en değerli göstergelerden biridir. Etkenin stafilokok olduğu protez infeksiyonlarının tedavisinde ise ayaktan parenteral antibiyotik tedavisi kapsamında teikoplanin kullanımı etkili ve güvenilirdir.

Anahtar Kelimeler: Ortopedik, Protez ilişkili infeksiyonlar, Teikoplanin

SUMMARY

Evaluation of Outpatient Parenteral Teicoplanin Treatment Results in Staphylococcal Orthopedic Prosthesis Infections

Sevil SAPMAZ KARABAĞ1, Vildan AVKAN OĞUZ1, Nur YAPAR1


1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Dokuz Eylul,

Izmir, Turkey

Introduction: Today, orthopedic prostheses are being increasingly utilized in people with degenerative joint disease. In these patients, the aim is to increase the quality of life. However, associated infections, most commonly caused by staphylococci, sometimes result in a decrease in the quality of life. Therefore, we aimed to investigate the results of outpatient parenteral teicoplanin treatment.

Patients and Methods: Fourteen patients between January 2006 and December 2007 retrospectively and 18 patients between January and December 2008 prospectively were included. Possible prosthesis infection was diagnosed by erythema, swelling, temperature increase in the operation area, and elevation of erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein levels. Teicoplanin (1 x 800 mg/day) was given to patients in whom methicillin-resistant staphylococci were isolated in at least two microbiological cultures taken during the prosthesis removal or in aspiration culture. Patients were followed up weekly.

Results: Totally, 32 joint prosthesis patients infected with staphylococci were followed. Methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci (75%) were the most common strain (24 patients), followed by methicillin-resistant Staphylococcus aureus (15.6%) (5 patients). Methicillin-susceptible coagulase-negative staphylococci were diagnosed in 2 (6.3%) patients and methicillin-susceptible S. aureus (3.1%) in 1 patient. The difference between mean C-reactive protein values before and after treatment was found to be significant (p= 0.000). Surgical debridement and teicoplanin treatment was successful in 87.5% of the cases; without surgical debridement, the treatment success rate was 71.9%. The cost of therapy for patients treated with outpatient teicoplanin therapy regimen was found lower than for the others treated with hospitalization.

Conclusion: C-reactive protein remains the most valuable marker in the prosthesis infection diagnosis and follow-up. As we observed no side effects and the treatment success was high and effective, outpatient parenteral teicoplanin treatment can be an appropriate choice for joint prosthesis infections.

Key Words: Orthopedics, Prosthesis-related infections, Teicoplanin

Geliş Tarihi/Received: 09/06/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21/07/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Vildan AVKAN OĞUZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

35340 İnciraltı, İzmir-Türkiye

E-posta: vildan.oguz@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.