<< Geri Yazdır
Bakteremi Etkeni Olan Escherichia coli İzolatlarının Antimikrobiyal Dirençleri (2004-2009)

Bakteremi Etkeni Olan Escherichia coli İzolatlarının Antimikrobiyal Dirençleri (2004-2009)

Elif ŞAHİN HORASAN1, Gülden ERSÖZ1, Mustafa UĞUZ1, Gürol EMEKDAŞ2, Ali KAYA1


1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

ÖZET

Giriş: Escherichia coli hem toplum hem de hastane kökenli bakteremilerin en sık rastlanılan etkenidir. Bu çalışmada bakteremi etkeni olarak izole edilen E. coli suşlarının antimikrobiyal direnç eğilimlerini araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Retrospektif olan bu çalışmada, Mersin Üniversitesinde Ocak 2004-Ocak 2010 tarihleri arasında 323 hastada gelişen E. coli bakteremileri incelemeye alındı. İzole edilen E. coli suşlarının antimikrobiyal dirençleri araştırıldı. Kan kültürlerinde (BACTEC 9240 system, Becton Dickinson, INC, Sparks, MD) üreyen E. coli suşlarının identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesinde, standart prosedürler uygulandı. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üretimi, çift disk sinerji testiyle araştırıldı. Hastaneye yatışını takiben 48 saat sonra alınan kan kültürlerinde üremesi olan hastalar hastane kökenli bakteremi olarak kabul edildi. Çalışma periyodu, üçer yıllık iki döneme (2004-2006 ve 2007-2009) ayrılarak, duyarlılıkların bu dönemlerdeki değişimi incelendi. İstatistiksel değerlendirmede SPSS 16 paket programı (Chicago, IL) kullanıldı.

Bulgular: Hastaların 188 (%58.2)'i erkek, 135 (%41.8)'i kadındı. Olguların yaş ortalaması 52.7 ± 24.7 (1-96) yıl, ortalama bakteremi gelişme süresi 7.9 ± 4.6 (1-23) gündü. Bakteremilerin %92.3'ü hastane kökenli idi. Takiplerinde hastaların 88 (%27.2)'inin kaybedildiği görüldü. E. coli suşlarının 136 (%42.1)'sında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz pozitifliği görüldü. Altı yıllık çalışma süresi boyunca, E. coli suşlarının antimikrobiyallere olan direnç oranlarının; sefuroksim aksetilde %42.6'dan %67.9'a (p= 0.002), trimetoprim-sülfametoksazolde %42.3'ten %62.3'e (p= 0.003), siprofloksasinde %37'den %57.9'a (p= 0.018), gentamisinde %29.6'dan %53.6'ya (p= 0.004) yükseldiği gözlendi. İmipenem direnç oranı en düşüktü ve stabil seyretti (%1.1'den %1.9'a). Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz pozitifliği ile kinolon direnci arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p= 0.0001).

Sonuç:  Bakteremi etkeni olan E. coli suşlarında, zaman içerisinde son üç yılda çoğu antimikrobiyallerde (özellikle sefuroksim aksetil, trimetoprim-sülfametoksazol, siprofloksasin, gentamisin) direnç artışı söz konusudur. Bu durum E. coli bakteremisi olan hastalarda ampirik antimikrobiyal seçiminde yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Escherichia coli, Bakteremi, Antibiyotik direnci

SUMMARY

Antimicrobial Resistances of Escherichia coli Isolates Causing Bacteremia (2004-2009)

Elif ŞAHİN HORASAN1, Gülden ERSÖZ1, Mustafa UĞUZ1, Gürol EMEKDAŞ2, Ali KAYA1


1 Department of Infectious Diseases, Faculty of Medicine, University of Mersin, Mersin, Turkey

2 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Mersin, Mersin, Turkey

Introduction: Escherichia coli is the most frequently isolated microorganism causing nosocomial and community-onset bacteremia. The aim of the present study was to investigate antimicrobial resistance trends of E. coli isolates causing bacteremia.

Materials and Methods: In this retrospective study conducted at the University of Mersin, antimicrobial resistances were evaluated in a total of 323 E. coli isolates causing bacteremia between January 2004 and January 2010. All E. coli species were isolated from the blood using the BACTEC 9240 system (Becton Dickinson, INC, Sparks, MD). Isolates were identified and antimicrobial susceptibility testing was performed using standard techniques. Extended-spectrum beta-lactamase production was assessed by the double-disk synergy test. Nosocomial bacteremia was defined as an infection not present or incubating at the time of hospital admission, with onset at least 48 hours after admission to the hospital. Antimicrobial resistance trends of E. coli isolates during two three-year periods (2004-2006 and 2007-2009) were prospectively recorded, evaluated and compared.  SPSS ver. 16 (Chicago, IL) statistical package program was used for statistical analysis.

Results: Patients were analyzed; 58.2% were male, the mean age was 52.7 ± 24.7 (1-96) years, and duration of bacteremia was 7.9 ± 4.6 (1-23). Of these patients, 92.3% had nosocomial bacteremia due to E. coli. Overall mortality was 27.2%. Extended-spectrum beta-lactamase-producing strains were reported in 136 (42.1%) cases. During the six-year study period, resistance rates of E. coli isolates causing bacteremia increased from 42.6% to 67.9% for cefuroxime axetil (p=0.002), from 42.3% to 62.3% for trimethoprim-sulfamethoxazole (p=0.003), from 37% to 57.9% for ciprofloxacin (p= 0.018), and from 29.6% to 53.6% for gentamicin (p=0.004). Resistance rates to imipenem remained very low and stable (from 1.1% to 1.9%). Quinolone resistance was significantly associated with extended- spectrum beta-lactamase-production (p=0.0001).

Conclusion: We demonstrated a trend of increasing resistance among E. coli isolates causing bacteremia to four different classes of antimicrobials. Increasing resistance may have an impact on the choice of empirical antimicrobial therapy in patients with bacteremia.

Key Words: Escherichia coli, Bacteremia, Antimicrobial drug resistance

Geliş Tarihi/Received: 19/08/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 04/12/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Yrd. Doç. Dr. Elif ŞAHİN HORASAN

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Mersin-Türkiye

E-posta: sahinelif@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.