<< Geri Yazdır
Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerindeki Kateter İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonlarını Nasıl Azaltabiliriz?

Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerindeki Kateter İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonlarını Nasıl Azaltabiliriz?*

Haluk ERDOĞAN1, Aşkın ERDOĞAN2, Hande ARSLAN3


1 Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

2 Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Gastroenteroloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye

3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Ankara, Türkiye

  *  Bu çalışma 16. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ECCMID; 1-4 Nisan 2006, Nice, Fransa)'nde sunulmuştur.

**  This study has been presented in 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 1-4 April 2006, Nice, France.

ÖZET

Giriş: 2003 yılındaki kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu oranlarımızı, Amerikan Ulusal Nozokomiyal İnfeksiyon Sürveyans Sistemi [National Nosocomial Surveillance System (NNIS)]'ne katılan yoğun bakım ünitesi verilerine göre anlamlı olarak yüksek bulduk. Bu çalışmada yüksek olan kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu oranlarımızı azaltmayı amaçladık.

Hastalar ve Metod: Bu çalışma Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Merkezindeki toplam 15 yataklı, üç adet yoğun bakım ünitesinde yürütülmüştür. Ocak 2003-Ekim 2005 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde yatan erişkin hastalar (> 15 yaş) çalışmaya dahil edilmiştir. Nozokomiyal infeksiyon tanısında NNIS kriterleri esas alınmış ve hastaya dayalı aktif prospektif sürveyans metodu kullanılmıştır. 2004 yılında üriner kateter takılması ve bakımına yönelik infeksiyon kontrol stratejileri gözden geçirilmiştir. Yoğun bakım ünitesi personeline kateter takılması ve bakımına yönelik eğitimler verilmiştir. El yıkamayı kolaylaştırmak için eski musluklar fotoselli elektronik musluklarla değiştirilmiştir. Her hasta başına alkol bazlı el antiseptikleri konularak daha etkin kullanılması sağlanmıştır.

Bulgular: 2003-2005 yılları arasındaki üriner kateter kullanma oranlarımız yıllara göre sırasıyla 0.76, 0.76, 0.79; kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu oranlarımız 19.1, 13.6, 4.8 olarak bulunmuştur. 2003 yılı ile karşılaştırıldığında 2005 yılında üriner sistem infeksiyonu oranında odds ratio= 4.0 (%95 güven aralığı: 1.5-10.6) kat azalış gözlenerek istatistiksel anlamlı düşüş meydana gelmiştir (p= 0.004).

Sonuç: Sağlık çalışanları üriner kateteri olan hastalardaki çapraz infeksiyonun farkında olmalıdır. El hijyeni, eldiven kullanma ve standart önlemler kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonunu azaltmada ve kümeleşmeyi önlemede çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım üniteleri, Çapraz infeksiyon, Üriner sistem infeksiyonları, El yıkama, Standart önlemler

SUMMARY

How Can We Reduce Device-Associated Urinary Tract Infections in Adult Intensive Care Units?

Haluk ERDOĞAN1, Aşkın ERDOĞAN2, Hande ARSLAN3


1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Baskent University Alanya Hospital,

Antalya, Turkey

2 Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Baskent University Alanya Hospital,

Antalya, Turkey

3 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Baskent,

Ankara, Turkey

Introduction: We found that the rate of our catheterization-related urinary tract infections was significantly higher than the intensive care unit data that were included in the American National Nosocomial Infections Surveillance System (NNIS) in 2003. In this study, we aimed to reduce the rates of device-associated uninary tract infections.

Patients and Methods: The current study was conducted in three intensive care units with 15 beds in Baskent University Alanya Research and Application Center. The adult patients (older than 15 years of age) who were hospitalized in the intensive care unit between January 2003 and October 2005 were included in the study. NNIS criteria were used for diagnosis of nosocomial infections, and a patient-based prospective surveillance method was utilized. Infection control strategies for implementation and care of urinary catheterization were reviewed. Training was given to intensive care unit staff for implementation and care of urinary catheterization. Old-fashioned tap water faucets were replaced with electronic photocell operated new faucets for facilitating handwashing. Alcohol-based hand antiseptics were placed next to each patient; hence, more efficient use was obtained.

Results: The rates of catheter use between 2003 and 2005 were 0.76, 0.76 and 0.79; catheter-associated urinary tract infections rates were 19.1, 13.6 and 4.8 per 1000 catheter days. When compared to the rates of 2003, the rates of urinary tract infections in 2005 were significantly reduced odds ratio= 4.0 (95% confidence interval: 1.5-10.6) (p= 0.004).

Conclusion: Healthcare workers should be aware of the cross infections in patients with urinary catheterization. Hand hygiene, glove use and standard precautions are important in reducing catheter-associated urinary tract infections as well as in preventing accumulation.

Key Words: Intensive care units, Cross infection, Urinary tract infections, Handwashing, Universal precautions

Geliş Tarihi/Received: 02/12/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 02/01/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Yrd. Doç. Dr. Haluk ERDOĞAN

Başkent Üniversitesi

Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Saray Mahallesi Kızlarpınarı Caddesi No: 1

Alanya 07400 Antalya-Türkiye

E-posta: erdoganhaluk@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.